Občianske združenie Vagus získalo nenávratný finančný príspevok od Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny v sume  378 121,98 eur na projekt Dostupné bývanie s prvkami housing first. Peniaze sú určené na získanie bytov na prenájom pre ľudí bez domova na komerčnom trhu. Zo strany štátu ide o prvý významný krok smerom k ukončovaniu bezdomovectva.

15 bytov na 2 roky

Nezamestnaní, seniori, ľudia po výkone trestu, odchovanci z detských domovov, ľudia so závislosťami a ľudia s fyzickým či psychickým hendikepom. V priebehu projektu je cieľom ubytovať približne 15 ľudí, ktorí si udržia bývanie. Ide o systematickú prácu na zlepšení sociálnej situácie ohrozených skupín obyvateľstva. Z počiatku je veľmi dôležitý veľmi intenzívny vzťah človeka so sociálnym pracovníkom a finančná podpora nájmu. Postupne sa výška príspevku znižuje a človek sa osamostatňuje. Po ukončení projektu budú mať zapojení ľudia naďalej možnosť spolupracovať so sociálnymi pracovníkmi a bytovým asistentom v témach udržania si bývania.

Získavanie dát a búranie predsudkov

Projekt Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny ukladá združeniu povinnosť zbierať dáta, ktoré následne môže využiť. Získanie grantu nám umožňuje rozšíriť tím nášho Integračného programu. Vytvoril sa tiež priestor na dôkladný zber dát. Budeme podrobne sledovať odkliaľ prichádzajú klienti zapojení do programu, ich vek, národnosť, ako dlho sú na ulici, prečo si nevedia zohnať bývanie sami, koľko sme oslovili prenajímateľov, či a s akými predsudkami sme sa stretli, koľko bytov sa nám podarilo zabezpečiť a ako dlho to trvalo. Tieto dáta sú potrebné pre našu ďalšiu prácu a môžu pomôcť aj vo vytváraní metodiky pre celé Slovensko. Veríme, že za dva roky trvania projektu sa nám podarí vytvoriť dobrý základ na ďalšie koncepčné rozvíjanie projektov bývania.

Sprostredkovateľský orgán minv.gov.sk
www.esf.gov.sk