Podľa zák. č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v z. n. p.

Článok 1

Základné ustanovenia

1. Názov občianskeho združenia: 
OZ Vagus

2. Sídlo združenia:
Račianska 1575/78
831 02 Bratislava – Nové Mesto

OZ Vagus bolo zaregistrované v zmysle § 6 ods. 2 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov dňa 7.4.2011.

Článok 2

Poslanie, činnosti a ciele

Poslanie OZ Vagus (ďalej len OZ):

Systematické poskytovanie kvalitných a komplexných služieb pre ľudí bez domova a ľudí ohrozených stratou bývania. Uplatňovaním prístupu odbornej sociálnej práce podporujeme hodnotu dôstojnosti každého jednotlivca prostredníctvom jeho sprevádzania, aktívneho zapájania a posilňovania v akejkoľvek fáze procesu poskytovania služby. Cieľavedome sa angažujeme v ovplyvňovaní verejných politík v sociálnej oblasti na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni so zámerom presadzovania práva na bývanie pre každého. Systematicky sa zameriavame aj na zvyšovanie povedomia verejnosti v téme bezdomovectva a búranie predsudkov spoločnosti voči ľuďom bez domova.

Činnosti OZ:

a) sociálna práca s cieľovou skupinou ľudí bez domova a ľudí žijúcimi v extrémnych formách chudoby v súlade so zákonom č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

b) poskytovanie sociálnych služieb a odborných činností podľa Zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách,

c) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,

d) aktívna ochrana ľudských práv a základných slobôd a obhajoba záujmov ľudí, ktorí sú ohrození stratou bývania alebo prišli o svoj domov,

e) rozvíjanie existujúcich programov a tvorba nových programov a služieb, ktoré pokrývajú nedostatočné množstvo služieb pre ľudí bez domova a ľudí ohrozených stratou bývania v meste Bratislava,

f) systematické vyhodnocovanie a zlepšovanie kvality poskytovania sociálnej práce pre ľudí bez domova a pre ľudí ohrozených stratou bývania,

g) podpora vzdelávania, najmä vzdelávanie odborníkov a odborníčiek v sociálnych službách,

h) spolupráca s partnermi zo všetkých oblastí (verejná správa, privátny sektor, občianska spoločnosť, akademická sféra), ktorí môžu pomôcť presadzovať napĺňanie poslania OZ Vagus,

i) zvyšovanie povedomia verejnosti o téme ľudí bez domova, búranie predsudkov voči ľuďom bez domova v spoločnosti a znižovanie miery nenávistných prejavov voči ľuďom bez domova,

j) publikačná činnosť a cielená komunikácia prostredníctvom odborných aj mainstreamových periodík,

k) podieľanie sa na tvorbe koncepčných a inovatívnych prístupov k cieľovej skupine a vytváranie nových štandardov v práci s ľuďmi bez domova,

l) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.

Ciele OZ:

a) sociálna inklúzia marginalizovaných skupín obyvateľstva, ukončovanie bezdomovectva,

b) prevencia straty domova,

c) zvyšovanie alebo stabilizovanie kvality života cieľovej skupiny,

d) inovácia prístupov v sociálnej práci s ľuďmi bez domova,

e) zmeny vo verejných politikách a v legislatíve, ktoré smerujú k uplatneniu práva na bývanie ako súčasť Európskej charty sociálnych práv a k systémovým riešeniam bezdomovectva a chudoby

f) empowerment – zmocňovanie a zapájanie ľudí bez domova – podpora dôstojnosti jednotlivca prostredníctvom aktívneho zapájania v akejkoľvek fáze poskytovania služby a podpora vo vyjadrovaní a presadzovaní vlastných záujmov, potrieb a práv.

g) zvyšovanie kvalifikácie odborníkov a odborníčiek v oblasti sociálnej práce,

h) zdôrazňovanie významu sociálnej práce v spoločnosti a tým prispievanie k znižovaniu miery negatívneho dopadu chudoby na človeka.

Článok 3

Členstvo

1. Členmi združenia sa môžu stať osoby staršie ako 18 rokov, ktoré súhlasia so stanovami a sú plne spôsobilé na právne úkony a uhradia povinné členské poplatky.

2. O prijatí za člena združenia rozhoduje valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou hlasov.

3. Členstvo vzniká dňom prijatia za člena. Dokladom o členstve je písomné potvrdenie o členstve, ktoré vydáva predsedníctvo. 

4. Povinný členský poplatok je 10,- €/rok, tento poplatok zaplatí člen po nadobudnutí písomného potvrdenia o členstve.

5. Členstvo zaniká:

a) vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia, 

b) úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby, 

c) zánikom združenia, 

d) vyškrtnutím zo zoznamu členov z dôvodu nečinnosti člena, 

e) vylúčením, ak člen opätovne a napriek písomnej výstrahe porušuje členské povinnosti, alebo z iných dôležitých  dôvodov. O vylúčení rozhoduje príslušný orgán (valné zhromaždenie) určený v stanovách. 

6. Práva členov:

a) podieľať sa na činnosti združenia, 

b) voliť a byť volený do orgánov združenia, 

c) obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko, 

d) byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia. 

7. Povinnosti členov:

a) dodržiavať stanovy združenia, 

b) pri výkone svojej práce dodržiavať etický kódex sociálneho pracovníka,

c) pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci, 

d) podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia, 

e) platiť členské príspevky, 

f) ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.

Článok 4

Orgány združenia

1. Valné zhromaždenie:

a) je najvyšším správnym orgánom OZ,

b) schádza sa minimálne raz za 2 až 5 rokov alebo podľa potreby zvolaním na podnet jedného z predsedov alebo členov,

c) valné zhromaždenie a jeho rozhodovací proces sa môže konať aj elektronickou formou (videohovor, e-mail),

d) je uznášania schopné len pri účasti nadpolovičnej väčšiny členov,

e) o všetkom rozhoduje nadpolovičnou väčšinou zúčastnených,

f) volí predsedníctvo na 5 rokov (2 predsedovia s rovnakými právami výkonu),

g) odvoláva predsedníctvo na základe neplnenia si svojich povinností,

h) prijíma členov do OZ, 

i) vylučuje členov najmä na základe neplnenia si svojich povinností,

j) schvaľuje dlhodobé ciele,

k) schvaľuje rozpočet OZ (viac v Článku 5., bod a.)

l) kontroluje hospodárenie a výkonnú zložku OZ – predsedníctvo (napr. prostredníctvom výročných správ), 

m) rozhoduje o zrušení združenia dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením,

n) navrhuje a schvaľuje zmenu alebo doplnenie stanov OZ.

2. Predsedníctvo:

a) je najvyšším výkonným orgánom OZ,

b) priamo podlieha valnému zhromaždeniu,

c) je volené a odvolávané valným zhromaždením,

d) sa skladá z dvoch predsedov, ktorí sú v rovnocennom postavení, s rovnocennými a od seba nezávislými kompetenciami 1. predsedu a 2. predsedu, a ktorí zastupujú organizáciu navonok,

e) obaja predsedovia majú rovnaké práva a povinnosti.

3. Práva a povinnosti predsedov OZ:

a) sú štatutármi OZ,

b) všetky svoje práva aj povinnosti môžu realizovať jednotlivo a od seba nezávisle (okrem vymedzených),

c) zvolávajú valné zhromaždenie,

d) sú zodpovední za napĺňanie cieľov,

e) navrhujú dlhodobé ciele,

f) navrhujú a schvaľujú krátkodobé ciele,

g) reprezentujú OZ navonok,

h) vo vnútri OZ sú zodpovední za výkon procesov potrebných pre fungovanie OZ,

i) určujú vnútornú organizačnú štruktúru (najmä zamestnancov OZ),

j) zamestnávajú, regulujú, poverujú personál OZ a riadia organizáciu práce v OZ,

k) majú právo získavať a disponovať s prostriedkami OZ za účelom naplnenia cieľov.

Článok 5

Hospodárenie

Zásady hospodárenia: 

a) hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu v horizonte 1 – 2 rokov,

b) OZ efektívne  hospodári s nadobudnutým  hnuteľným a nehnuteľným majetkom,

c) zdrojmi majetku sú najmä: členské príspevky, dary od fyzických a právnických osôb,
dotácie a granty od právnických osôb, (zisk z doplnkových podnikateľských aktivít združenia, zisk z verejných zbierok), 

d) výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľa združenia. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať v doplnkovom rozsahu vo vzťahu k záujmovej činnosti podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania, a v súlade so všeobecne záväznými predpismi a stanovami.

Článok 6

Zrušenie združenia

O zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje valné zhromaždenie, ktoré menuje likvidátora. Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu. Pri likvidácii združenia sa primerane postupuje podľa §70 – 75k Obchodného zákonníka. Pri zrušení združenia dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením vykoná likvidáciu likvidátor určený ministerstvom, ak združenie neurčí likvidátora, ktorý by likvidáciu vykonal.