Článok 1

Základné ustanovenia

Názov občianskeho združenia je: 
OZ Vagus

Sídlom OZ Vagus je:
Čelakovského 2
811 03  Bratislava

OZ Vagus vzniká na návrh podľa  zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
 

Článok 2

Poslanie, činnosti a ciele

Poslaním OZ Vagus (ďalej len OZ) je:

Prispievať svojou činnosťou k zvyšovaniu a stabilizácii kvality života marginalizovaných
skupín obyvateľstva (najmä ľudia bez domova) a zvyšovať kvalifikáciu pracovníkov v oblasti sociálnej práce.

Činnosti OZ:

práca s marginalizovanými skupinami obyvateľstva (ľudia bez prístrešia, závislí a pod.),
prevádzkovanie denného centra pre ľudí bez domova,
poskytovanie sociálnych služieb podľa § 448/2008 Z. z. o sociálnych službách,
poskytovanie odborných sociálnych služieb,
poskytovanie odborného poradenstva a tréningov,
vzdelávanie pracovníkov v sociálnych službách,
poskytovanie sociálnej prevencie,
práca s verejnosťou pôsobením na zmýšľanie o stanovenej cieľovej skupine.

Ciele OZ:

sociálna inklúzia marginalizovaných skupín obyvateľstva,
vytvorenie a prevádzkovanie denného centra pre ľudí bez domova,
zvyšovať alebo stabilizovať kvalitu života cieľovej skupiny,
zvyšovať šancu uplatnenia na trhu práce pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva,
pozitívne pôsobiť na verejnú mienku o cieľovej skupine.
 

Článok 3

Členstvo

Členmi združenia sa môžu stať osoby staršie ako 18 rokov, ktoré súhlasia so stanovami
a sú plne spôsobilé na právne úkony a uhradia povinné členské poplatky. 
O prijatí za člena združenia rozhoduje valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou hlasov.
Členstvo vzniká dňom prijatia za člena. Dokladom o členstve je písomné potvrdenie o členstve,
ktoré vydáva predsedníctvo. Povinný členský poplatok je 10,- €/rok, tento poplatok zaplatí člen
po nadobudnutí písomného potvrdenia o členstve.

Členstvo zaniká:

vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia,
úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby,
zánikom združenia,
vyškrtnutím zo zoznamu členov z dôvodu nečinnosti člena,
vylúčením, ak člen opätovne a napriek písomnej výstrahe porušuje členské povinnosti, alebo z iných dôležitých  dôvodov.
O vylúčení rozhoduje príslušný orgán (valné zhromaždenie) určený v stanovách.

Práva členov:

podieľať sa na činnosti združenia,
voliť a byť volený do orgánov združenia,
obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko,
byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia.

Povinnosti členov:

dodržiavať stanovy združenia,
pri výkone svojej práce dodržiavať etický kódex sociálneho pracovníka,
pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci,
podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia,
platiť členské príspevky,
ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.

Článok 4

Orgány združenia

Valné zhromaždenie:

je najvyšším správnym orgánom OZ,
schádza sa minimálne raz za 2 až 5 rokov alebo podľa potreby zvolaním na podnet jedného z predsedov,
valné zhromaždenie a jeho rozhodovací proces sa môže konať aj elektronickou formou (videohovor, e-mail),
je uznášania schopné len pri účasti nadpolovičnej väčšiny členov,
všetkom rozhoduje nadpolovičnou väčšinou zúčastnených,
volí predsedníctvo na 2 roky (2 predsedovia s rovnakými právami výkonu),
odvoláva predsedníctvo na základe neplnenia si svojich povinností,
prijíma členov do OZ,
vylučuje členov najmä na základe neplnenia si svojich povinností,
schvaľuje dlhodobé ciele,
schvaľuje rozpočet OZ (viac v Článku 5., bod a.),
kontroluje hospodárenie a výkonnú zložku OZ – predsedníctvo (napr. prostredníctvom výročných správ),
rozhoduje o zrušení a zlúčení s inými možnými subjektmi,
navrhuje a schvaľuje zmenu alebo doplnenie stanov OZ.

Predsedníctvo:

je najvyšším výkonným orgánom OZ,
priamo podlieha valnému zhromaždeniu,
je volené a odvolávané valným zhromaždením,
sa skladá z dvoch predsedov, ktorí sú v rovnocennom postavení, s rovnocennými a od seba
nezávislými kompetenciami 1. predsedu a 2. predsedu, a ktorí zastupujú organizáciu navonok,
obaja predsedovia majú rovnaké práva a povinnosti.

Práva a povinnosti predsedov OZ:

sú štatutármi OZ,
všetky svoje práva aj povinnosti môžu realizovať jednotlivo a od seba nezávisle (okrem vymedzených),
zvolávajú valné zhromaždenie,
sú zodpovední za napĺňanie cieľov,
navrhujú dlhodobé ciele,
navrhujú a schvaľujú krátkodobé ciele,
reprezentujú OZ navonok,
vo vnútri OZ sú zodpovední za výkon procesov potrebných pre fungovanie OZ,
určujú vnútornú organizačnú štruktúru (najmä zamestnancov OZ),
zamestnávajú, regulujú, poverujú personál OZ a riadia organizáciu práce v OZ,
majú právo získavať a disponovať s prostriedkami OZ za účelom naplnenia cieľov,
jednotlivo má predseda právo manipulovať s finančnými prostriedkami
do výšky 3 500,- € (nad túto sumu je potrebná písomná dohoda oboch predsedov)


Článok 5

Hospodárenie

Zásady hospodárenia: 

hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu v horizonte 2 – 5 rokov,
OZ efektívne  hospodári s nadobudnutým  hnuteľným a nehnuteľným majetkom,
zdrojmi majetku sú najmä: členské príspevky, dary od fyzických a právnických osôb,
dotácie a granty od právnických osôb, (zisk z podnikateľských aktivít združenia, zisk z verejných zbierok), 
výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľa združenia.
V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať v doplnkovom rozsahu
vo vzťahu k záujmovej činnosti podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania,
a v súlade so všeobecne záväznými predpismi a stanovami.

Článok 6

Zánik združenia

O zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje valné zhromaždenie, ktoré menuje likvidátora. Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu. Zánik združenia sa oznámi do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. Pri likvidácii združenia sa primerane postupuje podľa §70 – 75 Obchodného zákonníka. V prípade, že Valné zhromaždenie sa ani po dokázateľnom dvojnásobnom doručení pozvánky nie je schopné zísť, podnet na zánik združenia podáva MV SR aspoň jeden z predsedov združenia.