Integračný program Medzimiesto sídli v budove Novej Cvernovky, na Račianskej 78. Hlavným cieľom programu je ukončovať bezdomovectvo konkrétnych ľudí a predchádzať strate bývania ďalších. V programe poskytujeme podporu pri budovaní sociálnych a pracovných návykov, nájdení a udržaní si práce a bývania. Ide o dlhodobý proces, v ktorom je najdôležitejšia participácia ľudí bez domova. 

„Vytvorenie vlastného integračného programu vnímame ako logické vyústenie snáh nášho združenia podať pomocnú ruku na ceste k zaradeniu sa naspäť do spoločnosti a reálne ukončovať bezdomovectvo.”

Do integračného programu sa dostanú ľudia bez domova, ktorých odporučili sociálni pracovníci a pracovníčky z nášho nízkoprahového denného centra Domec, terénnej sociálnej práce Streetwork a ľudia, ktorým hrozí strata bývania, alebo sú na v situácii človeka bez domova krátko. Ide o ľudí, u ktorých badáme motiváciu a potenciál zmeniť svoju nepriaznivú životnú situáciu. Vďaka  pomáhajúcemu vzťahu a podpore našich sociálnych pracovníkov a pracovníčok dokážu títo ľudia prekonať problémy, ktoré by inak považovali za neriešiteľné. Aby sme vedeli zabezpečiť kvalitné služby, na jedného sociálneho poradcu či poradkyňu pripadá približne 5 ľudí bez domova, s ktorými sa stretávajú individuálne, minimálne 1-krát týždenne.

Piliere programu

„Keď je človek vyspatý, v bezpečí a má záruku trvalého bývania, môže si začať hľadať prácu, zbaviť sa dlhov a postupne ukončiť bezdomovectvo.” 

Bývanie

Za dvanásť rokov praxe vo Vaguse vidíme, že väčšina problémov, ktorými trpia ľudia bez domova, vzniká alebo sa prehlbuje počas života na ulici. Človek na ulici takmer okamžite stráca zaužívané návyky a všetky jeho potreby sa sústredia len na jedno – prežiť deň. Práve prvotné poskytnutie bývania a zachytenie človeka v ranných fázach bezdomovectva pozitívne vplýva na schopnosť resocializovať sa – pracovať na zmene sociálnej situácie, či nestratiť sociálne zručnosti nadobudnuté v bežnom živote.

Aj vďaka prvým pozitívnym výsledkom v rámci pilotného projektu Housing Cverna, ktorý sme spustili v roku 2018, sme sa rozhodli pre ďalšie rozširovanie projektov Bývania.  

Bývanie zväčša poskytujeme nájomníkom a nájomníčkam na 2 roky. Postupne im navyšujeme nájom tak, aby sa človek v bývaní osamostatňoval a na konci bol schopný zaplatiť nájom, ktorý sa vyrovná komerčným cenám.. Počas celého obdobia sú nájomníci a nájomníčky v pravidelnom kontakte s našimi sociálnymi poradcami a poradkyňami.

Krízový byt

Krízy sú prirodzenou súčasťou ľudského života, hoci ich nie vždy vieme predvídať a včas zabrániť ich dôsledkom. Niekedy je to nad naše sily a ocitáme sa v ťažkej situácii. V našej práci sa stretávame s ľuďmi, ktorí nevedeli zvrátiť negatívne dôsledky krízy a ocitli sa zo dňa na deň na ulici. Nečakane prišli o finančný príjem, vyhorela im záhradná chatka, alebo sa im zhoršil zdravotný stav a sú v ohrození života. 

Krízový byt je určený pre ľudí v krízových momentoch, ktoré vieme spoločne vyriešiť v krátkodobom horizonte od 3 do 6 mesiacov, napr. vybavenie dôchodku, nájdenie nového bývania, nové zamestnanie.

Zamestnávanie

Zamestnanie je jeden z nástrojov na ukončovanie bezdomovectva. Ľudia bez domova však čelia mnohým predsudkom a neraz nemajú žiadnu možnosť zamestnať sa. V roku 2019 sme preto v rámci integračného programu spustili 2 kľúčové zamestnanecké programy, “Upracme si” a “Strategické partnerstvá”. Upratovací program “Upracme si” prebieha v okolí Račianskeho mýta, no plánujeme jeho rozšírenie, napr. na Trnavské mýto. Program je platenou pracovnou terapiou a jeho účelom je okrem pravidelného stabilného príjmu aj podpora pracovných návykov. Ľudia bez domova sa tiež stávajú aktívnymi účastníkmi a účastníčkami komunitného života, čo scitlivuje spoločnosť. Druhý program “Strategické partnerstvá” tvoria firmy, ktoré sú ochotné zamestnať ľudí bez domova. Vagus počas celého procesu zabezpečuje poradenstvo a supervízie, ako pre zamestnávateľa, tak pre zamestnanca či zamestnankyňu. 

Workshopy v oblasti zamestnávania a trhu práce

Efektívnym krokom v rámci integrácie sú workshopy zamerané na rozvoj pracovných zručností a orientácie na pracovnom trhu, ktoré sme začali realizovať v roku 2020. Ľuďom bez domova sú veľmi citlivou a zároveň interaktívnou formou vysvetľované témy ohľadom zamestnania. Vytvárame modelové situácie, ktoré im pomôžu naučiť sa riešiť, v bezpečnom prostredí,  napríklad pracovný pohovor či konflikt na pracovisku. Vďaka účasti na workshopoch si ľudia získajú alebo prehĺbia sociálne zručnosti ako schopnosť efektívne komunikovať so zamestnávateľom, byť zorientovaný v prostredí trhu práce, bližšie sa oboznámia so Zákonníkom práce a jednotlivými typmi pracovnoprávneho vzťahu.

Prevencia

Integračný program sa aktívne zameriava na oblasť prevencie a včasného zachytenia ľudí, ktorí sa náhle ocitli bez domova alebo vplyvom nepriaznivej sociálnej situácie im hrozí vylúčenie z bývania.