Všeobecné podmienky ochrany a spracúvania osobných údajov OZ Vagus

I.

Základné ustanovenia

Ak ste sa na OZ Vagus obrátili prostredníctvom e-mailu, ste našim finančným alebo materiálnym darcom, prihlásili ste sa na odber nášho newslettera fyzicky alebo online, uzatvorili ste s nami zmluvu, alebo ste návštevník našej webovej stránky, zverujete nám niektoré Vaše osobné údaje.

Tieto informácie o spracúvaní a ochrane Vašich osobných údajov vysvetľujú, kto sme, ako spracúvame Vaše osobné údaje, a aké sú Vaše práva v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

Prevádzkovateľ:  

Názov občianskeho združenia:  Občianske združenie Vagus (ďalej len „OZ VAGUS“ )

Sídlo:  Račianska 78 (Nová Cvernovka),  831 02 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 421 859 71

DIČ: 202 342 0344

Registrácia:  zaregistrované na MV SR dňa 7.4.2011, číslo spisu VVS/1-900/90-373 90

Číslo účtu: 2921857374/1100, Tatra Banka

Sme spracovateľom Vašich osobných údajov, ak ste nám ich poskytli. Znamená to, že zodpovedáme za ich ochranu a spôsob spracovania.

Osobné údaje sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať najmä odkazom na určitý identifikátor (napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor) alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby (článok 4 odst. 1 GDPR). Medzi osobné údaje patrí napr. Vaše meno, telefónne číslo, adresa a všetky stavové údaje, ktoré nám oznámitealebo uvediete pri Vašej registrácii. Štatistické údaje alebo anonymizované údaje, získané napríklad pri návšteve nášho webového portálu, ktoré nemožno spojovať s Vašou osobou, medzi osobné údaje nepatria.

Ako nás môžete kontaktovať? 

Ohľadne spracovania Vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať na emailovej adrese: info@vagus.sk alebo poštou na adresu Račianska 78 (Nová Cvernovka),  831 02 Bratislava, Slovenská republika.

Prevádzkovateľ  spracúva Vaše osobné údaje buď manuálne, alebo za využitia elektronických systémov. Prevádzkovateľ prijal všetky potrebné a nevyhnutné opatrenia nielen technického, ale aj personálneho a kontrolného charakteru, aby bola úroveň ochrany Vašich osobných údajov čo najvyššia.

Môžeme sa dostať do situácie, kedy budeme nútení postúpiť Vaše osobné údaje externým dodávateľom (ďalej len „sprostredkovatelia“) na účely ich ďalšieho spracúvania. Títo môžu byť poverení napríklad odosielaním newslettrov.

Od svojich sprostredkovateľov vyžadujeme, aby Vaše osobné údaje spracúvali výhradne v súlade s naším zadaním, s vyhlásením o ochrane osobných údajov, so spracúvaním osobných údajov podľa GDPR a aktuálne platnej slovenskej legislatívy.

Ručíme za to, že Vaše osobné údaje nebudú ani postupované, ani prenajímané tretím stranám. Vyhradzujeme si však právo informácie o Vás poskytnúť v prípade, ak tak budeme povinní konať zo zákona, alebo ak budú ich poskytnutie požadovať úrady alebo orgány činné v trestnom konaní, postupujúce v súlade so zákonom.

II.

Aké osobné údaje spracúvame?

 • Vo väčšine prípadov spracovávame Vaše meno, priezvisko a emailovú adresu.
 • V niektorých prípadoch spracovávame aj Vaše telefónne číslo a adresu prípadne ďalšie osobné či pracovné kontaktné údaje. Sú to bežné informácie, ktoré vyplývajú z našej vzájomnej komunikácie.
 • Ak máme spolu uzatvorenú zmluvu, spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu uvedenom v zmluve.

V.

Účel spracúvania

Spracúvanie získaných a poskytnutých osobných údajov je súčasťou našej činnosti. V opačnom prípade by sme našim klientom a ostatným dotknutým osobám nemohli naše služby poskytovať v požadovanom rozsahu.

Poskytnuté  údaje nám budú slúžiť na: 

 • Informovanie Vás o našich aktivitách prostredníctvom emailov (newsletterov) a/alebo za účelom odpovedania na otázky, ktoré ste nám priamo zaslali.  V každom nami zaslanom newsletteri je možnosť odhlásiť sa z jeho odoberania a tým svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať.
 • Komunikáciu s našimi podporovateľmi, darcami alebo ľuďmi, ktorí majú záujem o našu činnosť ohľadne ich podpory a našich následných aktivít.
 • Správa našej webovej stránky a účtov na sociálnych sieťach, s cieľom zobraziť obsah stránky a účtov čo najefektívnejšie, na základe testovaní a analýzy dát.
 • Ak ste s nami v zmluvnom vzťahu, používame vaše osobné údaje uvedené v zmluve za účelom naplnenia zmluvy.

Vykonali sme technické a organizačné opatrenia, aby sme Vaše osobné údaje chránili proti strate, zničeniu, manipulácii a neoprávnenému prístupu. Naše bezpečnostné opatrenia budú, s ohľadom na technický vývoj, priebežne aktualizované.

VI.

Právny základ spracúvania

A.  Spracúvanie osobných údajov získaných prostredníctvom formulára je oprávneným záujmom OZ Vagus pre jeho trvalé fungovanie a udržateľnosť. 

Podľa čl.6 ods.1 písm. f)  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 : spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

B. Zmluvný základ. Pri plnení záväzkov zo zmlúv o poskytovaní pomoci a podpory ako aj pre činnosti potrebné pred uzatvorením samotnej zmluvy sú potrebné osobné údaje, ktoré sú uvedené vo formulári, prípadne priamo v zmluve, alebo ste nám ich poskytli prostredníctvom emailu. Bez týchto údajov by OZ VAGUS nemohlo dôsledne vykonávať svoju činnosť..

C. Súhlas so spracovaním osobných údajov – spracúvanie sa vykonáva v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov podľa čl.6 ods.1 písm. a) alebo podľa zákona ochrane osobných údajov podľa §13 ods.1 písm. a).

VII.

Kategórie príjemcov

Príjemcom Vašich osobných údajov bude poverená kompetentná osoba, ktorou je zamestnanec OZ Vagus.

VIII.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

Osobné údaje spracúvame v krajinách Európskej únie. Niektorí naši sprostredkovatelia (napr. Mailchimp), môžu spracúvať rôzne dáta aj na území tretích krajín (mimo Európskej únie).

V prípade prenosu do tretích krajín, overujeme, či má daná inštitúcia alebo spoločnosť zaručenú primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Cezhraničný prenos osobných údajov je tiež výnimočne realizovaný aj v prípade, ak nás k tomu viaže zmluva – aj vtedy však overujeme primeranú úroveň ochrany údajov.

IX.

Používanie webstránok

Webstránky, ktoré spravuje OZ Vagus, využívajú:

 • tzv. súbory „cookies“, čo sú malé textové súbory sťahované Vašim internetovým prehliadačom a ukladané vo Vašom počítači. Cookies slúžia na rozpoznanie opakovaného navštevovania našich webstránok a zlepšovanie služieb, ktoré vám tieto webstránky poskytujú. Cookies okrem toho slúžia aj na prenos informácií, na základe ktorých budete automaticky rozpoznaný. Rozpoznanie sa deje prostredníctvom IP adresy uloženej v súboroch cookies. Tieto informácie slúžia len na zlepšenie našich služieb a zrýchlenie vášho prístupu k menovaných webstránkam. Sťahovanie cookies do vášho počítača môžete znemožniť upravením nastavenia vášho internetového prehliadača.
 • nástroj Google Analytics slúžiaci na analýzu webstránok, poskytovaný spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA. Google Analytics používa súbory cookies za účelom umožnenia analýzy používania týchto webstránok. Informácie generované cookies (napr. IP adresa; čas, miesto a frekvencia návštev menovaných webstránok OZ Vagus) sú prenášané do miesta sídla Google Inc. OZ Vagus používa nástroj Google Analytics s anonymizáciou IP adries. Každá IP adresa je tak skrátená za účelom anonymizácie pred tým ako dôjde k jej prenosu von z územia EÚ. Vaše údaje sú použité výlučne na analýzu využívania menovaných webstránok, ktoré spravuje OZ Vagus. Google Inc. nikdy nepáruje tieto údaje s inými údajmi, ktoré ste Google Inc. poskytli. 

X.

Poskytnutie osobných údajov tretím stranám

Na zabezpečenie niektorých aktivít (napríklad hromadné rozposielanie emailov alebo online darovanie) používame na to určené produkty a služby ďalších spoločností. Tie sú tzv. sprostredkovateľom a môžu prísť do kontaktu s Vašimi osobnými údajmi. Ide o profesionálne spoločnosti, ktoré ochránia osobné údaje na najvyššej úrovni.

Sú nimi:

DARUJME.sk
Dobrakrajina.sk
Google

Google Analytics

Omega účtovný systém
MailChimp

ludialudom.sk

Profesia.sk

IX.

Doba uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú na naplnenie účelu, na ktorý boli zozbierané. Doba uchovania Vašich osobných údajov sa môže líšiť v závislosti od jednotlivej osoby. Každý môže žiadať o predčasný výmaz informácií aj pred naplnením účelu, na ktorý boli získané.

X.

Vaše práva

A.  Za podmienok stanovených v GDPR má dotknutá osoba

 • Právo na prístup k osobným údajom podľa čl.15 GDPR. Máte tak právo požiadať nás o prístup k Vašim osobným údajom, ktoré spracúvame. A Vám v lehote 30 pracovných dní doložíme, aké Vaše údaje spracúvame.
 • Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl.18 GDPR.
 • Právo na vymazanie svojich osobných údajov podľa čl. 17 GDPR. V tomto prípade vymažeme všetky Vaše osobné údaje, ktorými disponujeme z databáz, ktoré prevádzkujeme my a naši spracovatelia. Urobíme tak do 30 pracovných dní od doručenia Vašej žiadosti.
 • Právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR.
 • Právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
 • Právo odvolať súhlas so spracovaním, písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedeného v článku I. v týchto podmienkach. Po doručení odvolania nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. Odvolanie Vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania, ktoré sme vykonávali pred jeho odvolaním.

B.    Ďalej má dotknutá osoba právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že bolo porušené jej právo na ochranu osobných údajov.

XI.

Zodpovednosť prevádzkovateľa

S ohľadom na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania, ako aj na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb prevádzkovateľ prijme vhodné technické a organizačné opatrenia, aby zabezpečil a bol schopný preukázať, že spracúvanie sa vykonáva v súlade s týmto nariadením. Uvedené opatrenia sa podľa potreby preskúmajú a aktualizujú.

XII.

Záverečné ustanovenie

Dotknutá osoba poskytnutím osobných údajov prostredníctvom formulára súhlasí s týmito všeobecnými podmienkami. Zároveň tým potvrdzuje, že je oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov.

Tieto informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov sú platné od 3.12.2018. 

Akékoľvek budúce zmeny vyššie poskytnutých informácii budú uvedené na tejto webovej stránke a, ak to bude nevyhnutné, budú Vám zároveň oznámené prostredníctvom emailu.