V júni 2018 sme spustili program Housing Cverna, ktorý v pilotnej verzii umožňuje ľuďom bez domova vytvoriť si domov v troch bytových jednotkách. Nachádzajú sa v priestoroch bývalého internátu v kreatívnom a kultúrnom centre Nová Cvernovka na Račianskej ulici v Bratislave.

Bývanie ako prvé

Prvky prístupu Housing First alebo aj “Bývanie ako prvé”, ktoré v našom projekte využívame sú logickým pokračovaním našich ďalších aktivít. Okrem zabezpečovania základných potrieb ľudí bez domova s cieľom zvyšovania kvality života a znižovania rizík spojených so životom na ulici (prístup harm-reduction), pracujeme s ľuďmi bez domova na ich dlhodobom návrate do spoločnosti. Podporujeme ich pri vybavovaní si základných dokladov, hľadaní práce, oddĺžení a zabezpečovaní dočasných foriem bývania.

K týmto integračným nástrojom začíname vďaka Housing Cverna pridávať tiež možnosť trvalého ukončenia bezdomovectva. Lebo najväčším problémom ľudí bez domova je paradoxne to, že nemajú domov. Zahraničné výskumy potvrdzujú, že “Bývanie ako prvé” je najefektívnejší krok k tomu, aby ľudia bez domova mali možnosť opäť žiť bežný život. Keď je človek vyspatý, v bezpečí a má záruku trvalého bývania, môže si začať hľadať prácu, zbaviť sa dlhov a postupne ukončiť bezdomovectvo.

Priebeh Housing Cverna

Počas celého obdobia sú nájomníci v pravidelnom kontakte so sociálnymi poradcami OZ Vagus poskytujúcimi podporu zameranú na oblasti, ktoré si sami nájomníci určujú ako podstatné v kontexte vlastného vnímania svojej budúcnosti.

Nie je to o “rozdávaní bytov”, tak ako ani žiadny z iných Housing First programov po celom svete. Každý z nájomníkov alebo nájomničiek podpisuje nájomnú zmluvu, ktorá je zaväzujúca v oblasti mesačných platieb a plnenia bežných pravidiel užívania priestoru.

Spoločenský a ekonomický rozmer

Bezdomovectvo má rozsiahle dopady na spoločnosť a verejné rozpočty. Výskumy dokazujú, že je ekonomicky aj sociálne efektívnejšie poskytnúť bezpečné bývanie ako čakať, že občan dokáže plynulo prejsť systémom sociálnych služieb až do bežného a udržateľného bývania. Negatívne finančné dopady sú primárne spojené s nákladmi na zásahy záchranných a bezpečnostných zložiek, ústavnú starostlivosť o deti, výkon odňatia slobody alebo dlhy v poistnom systéme vyplývajúce z nezamestnanosti.

Štúdia mapujúca priebeh programu

Podstatným cieľom OZ Vagus v pilotnom programe je aj tvorba štúdie, ktorá bude komplexne mapovať priebeh a výsledky celého programu. Popísanie dobrej praxe tak bude slúžiť ako podklad pre rokovania s predstaviteľmi miest, mestkých častí a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR s cieľom zapojiť tieto inštitúcie do zásadných zmien v oblasti bytovej politiky.

Bratislava dnes trpí dlhodobým nedostatkom mestských nájomných bytov, ktorých má v priamej správe len necelú tisícku. Pre porovnanie, mesto Brno disponuje 29 000 mestskými nájomnými bytmi.