V OZ Vagus podávame od roku 2011 pomocnú ruku tisíckam ľudí bez domova v Bratislave. Za tú dobu sme vybudovali systém pomoci, ktorý reálne ukončuje bezdomovectvo a zároveň pomáha stabilizovať situáciu ľudí, ktorí žijú na ulici. Robíme tak prostredníctvom 3 programov – STREETWORK, terénna sociálna práca, DOMEC, nízkoprahové denné centrum a MEDZIMIESTO, integračný program.

Projekt Bývania

Princípy zahraničnej metódy Housing First – Bývanie ako prvé pri práci na ukončovaní bezdomovectva vo Vaguse využívame už od roku 2019, kedy vznikol náš integračný program MEDZIMIESTO. V rámci programu MEDZIMIESTO sa venujeme téme bývania pre ľudí bez domova a máme v bytových jednotkách v rôznych lokalitách Bratislavy ubytovaných ľudí, ktorí sa ocitli v bytovej núdzi a vďaka nášmu projektu bývania majú opäť strechu nad hlavou, svoje bezpečie a istotu.

Prečo začíname od bývania?

Ukazuje sa, že väčšina problémov, ktorými trpia ľudia bez domova vzniknú alebo sa prehĺbia až počas života na ulici.

Človek na ulici takmer okamžite stráca zaužívané návyky a všetky jeho potreby sa sústredia len na jedno – prežiť deň. Práve prvotné poskytnutie bývania a zachytenie človeka v raných fázach bezdomovectva pozitívne vplýva na schopnosť resocializovať sa – pracovať na zmene sociálnej situácie či nestratiť sociálne zručnosti nadobudnuté v bežnom živote.

Podľa metódy Housing First – Bývanie ako prvé sa človeku najprv poskytne bývanie a keď je ubytovaný, začína v spolupráci so sociálnymi poradcami a profesionálmi z rôznych oblastí riešiť problémy podľa individuálnych potrieb.

Naša prax ako aj výsledky metódy Housing First – Bývanie ako prvé potvrdzujú, že až keď má človek pokryté základné životné potreby, zázemie a bezpečie stabilného domova, môže začať dlhodobo pracovať na zlepšení svojej sociálnej situácie.

Možnosť bývať v štandardnom bývaní, niekam patriť, zbaviť sa tak ponižujúcej nálepky “človeka bez domova” prináša ľuďom nádej na nový štart a spúšťa proces ozdravenia, ktorý je citeľný pre danú osobu a pre spoločnosť, ktorej súčasťou sme všetci.

Za dva roky pôsobenia sme pomohli získať stabilné bývanie 31 ľuďom.

Rozhodli sme sa však vykročiť o krok ďalej, a okrem chráneného bývania v projektoch nášho združenia či v domovoch sociálnych služieb chceme ľuďom bez domova poskytovať možnosť získať bývanie v bežnom komerčnom nájme.

Prečo je bývanie v komerčnom nájme iné?

Pre proces integrácie a znovunadobudnutie sociálnych zručností je veľmi dôležité prostredie, v akom sa človek nachádza. Posun z ubytovne alebo chráneného bývania do bežného bývania je veľkým krokom k samostatnosti a integrácii do väčšinovej spoločnosti. Ak ľuďom bez domova dáme možnosť bývať rovnakým spôsobom, ako býva väčšinová spoločnosť, s rovnakou možnosťou voľby, súkromia a kontroly nad svojím životom a s rovnakou možnosťou interakcie a nadväzovania vzťahov s okolím, priblížime sa k dosiahnutiu cieľa ich začlenenia do spoločnosti.

Ľudia bez domova majú rovnaké potreby ako väčšinová spoločnosť. V komerčnom bývaní im budú vyplývať rovnaké povinnosti plynúce z nájomného vzťahu ako komukoľvek inému- dodržiavanie podmienok nájomnej zmluvy, dodržiavanie domového poriadku a platba nájomného.

Podpora sociálneho pracovníka

Bývanie je východiskovým bodom na ceste k integrácii, je však potrebné ho kombinovať so sociálnou podporou. Ak by sme človeku bez domova poskytli bývanie bez sociálnej podpory, chýbala by mu praktická pomoc s problémami, ktorým čelí, bol naďalej izolovaný, nezapojil by sa do zmysluplnej aktivity- naďalej by čelil problémom, ktoré mal, keď bol v bytovej núdzi.

Podpora sociálnych pracovníkov OZ Vagus v bývaní človeka je nevyhnutnou súčasťou projektu dostupného bývania v prvkami housing first. Na základe projektu sociálni pracovníci poskytujú sociálnu podporu človeku v jeho bývaní a OZ Vagus zároveň poskytuje finančnú podporu na platbu nájmu.

Počas prvých dvoch rokov prenajímania nehnuteľnosti s podporou Vagusu má človek okrem finančnej podpory nájmu aj neustálu podporu sociálneho pracovníka alebo pracovníčky oz Vagus.

Sociálni pracovníci riešia s ubytovaným človekom napredovanie v sociálnej situácii smerom k tomu, aby si daný človek vedel udržať bývanie a bývať samostatne aj po skončení projektu.

Na pravidelných stretnutiach sa venujú rozvíjaniu sociálnych zručností, vedeniu domácnosti, hospodáreniu s peniazmi, dodržiavaniu domového poriadku, podmienok nájomnej zmluvy a vytváraniu zdravých susedských vzťahov. Pravidelné návštevy domácnosti klienta sú tiež pomôckou k identifikovaniu tém, na ktoré je potrebné sa zamerať.

Sociálna podpora v bodoch:

 • Hľadanie práce a zabezpečenie príjmu
 • Hospodárenie
 • Riešenie dlhov
 • Rozvíjanie sociálnych zručností
 • Zlepšovanie zdravotného stavu a životnej spokojnosti
 • Spoznávanie okolia a zapojenie sa do života v okolí
 • Nadväzovanie medziľudských vzťahov
 • Zapájanie sa do zmysluplných činností
 • Monitorovanie bytovej situácie a všímanie si potenciálnych problémov s udržaním si bývania
 • Venovanie sa otázke susedských vzťahov
 • Dodržiavanie domového poriadku a podmienok nájomnej zmluvy
 • Praktické otázky vedenia domácnosti a samostatného života- varenie, udržiavanie bytu

Ako sa človek dostane do projektu bývania?

V projekte bývania pracujeme s ľuďmi v bytovej núdzi, ktorí využívajú sociálne služby Vagusu, iného občianskeho združenia alebo sú nám odporučení pracovníkmi zo sociálneho odboru miestneho úradu. Ide o ľudí, ktorí vplyvom nepriaznivých životných okolností stratili domov, ich forma bývania je nestabilná alebo sú stratou domova ohrození.

Dajte šancu ľuďom, ktorí v dôsledku zlých životných okolností stratili domov.

Referencie

„S OZ Vagus spolupracujem v rámci projektu Dostupného bývania so sociálnou podporou, ktorý testuje prístup Housing first v prostredí samosprávy na Slovensku. Naša spolupráca bola od začiatku projektu výborná; koordinácia, komunikácia a zabývanie klientov v bytoch prebehli hladko.“

Natália Šmídová, koordinátorka projektu dostupného bývania na Magistráte hl. m. Bratislavy

„Naša spolupráca s VAGUS oz nám pomohla lepšie pochopiť špecifické potreby prenájmu bytu neziskovej organizácii a jej klientom. Dokázali sme si spoločne nastaviť funkčný nájomný vzťah. Sme veľmi radi, že takto vieme pomôcť ubytovať klientov Vagusu, ktorí získajú pevnú pôdu pod nohami a stabilitu pre svoj život pričom sa vieme spoľahnúť na profesionálny prístup a starostlivosť zo strany o.z. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a vrelo odporúčame aj ďalším prenajímateľom.“

Roman Boda, Dostupný domov

Kontaktná osoba

Michaela Vašová

Pracovníčka pre bytové otázky
+421 918 706 422

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje