O programe

Program Streetwork – terénna sociálna práca s ľuďmi bez domova, je odborný výkon sociálnej práce priamo v teréne. Sociálni pracovníci a pracovníčky v ňom poskytujú rôzne služby, od poskytnutia deky či teplého čaju, cez základné zdravotné ošetrenie a odborné sociálne poradenstvo až po sprostredkovanie lekárskej starostlivosti a privolanie záchranných zložiek. To všetko sa deje priamo na miestach, kde ľudia bez domova žijú.

„Streetwork plní nezastupiteľnú úlohu v aktívnom vyhľadávaní ľudí bez domova a ich prvom napojení do siete sociálnych služieb. Ročne pracujeme s vyše 600 ľuďmi na vyše 400 miestach.”

Streetwork pracuje s ľuďmi bez domova nachádzajúcimi sa na území hlavného mesta Bratislavy. Títo ľudia majú obmedzený prístup k informáciám, financiám, a sú často bez možnosti zabezpečiť si základné životné potreby.

Hlavným cieľom programu Streetwork je zvýšiť kvalitu života ľudí žijúcich na ulici, znížiť riziká spojené s pobytom na ulici a ponúknuť pomoc pri riešení konkrétnej životnej situácie. Špecifikom programu je, že ľudia neprichádzajú na konkrétne miesto, kde sa poskytuje služba, ale streetworkeri a streetworkerky ľudí proaktívne vyhľadávajú a pravidelne navštevujú na mieste, kde žijú alebo sa zdržiavajú.

Až po zabezpečení základných životných potrieb, prelomení bariér a vytvorení dôvery streetworkeri a streetworkerky pracujú s motiváciou ľudí k riešeniu ich sociálnej situácie. 

Naši streetworkeri a streetworkerky sú prví a často jediní, s kým ľudia bez domova prichádzajú do kontaktu. Bývajú prvý článok v reťazci, ktorý poskytnutím potrebných informácií prepojí konkrétneho človeka s ostatnými službami pre ľudí bez domova v Bratislave. 

Ako prebieha Streetwork

„Náš program Streetwork je oceňovaný domácou aj zahraničnou odbornou verejnosťou. V roku 2013 sme zaň získali prestížne medzinárodné ocenenie (ERSTE Foundation Award for Social Integration), ktoré sa udeľuje organizáciám pracujúcim s marginalizovanými skupinami ľudí.”

Základom Streetworku je vyhľadávanie ľudí bez domova na miestach, kde žijú. Často sú to teplovodné šachty, opustené budovy, provizórne prístrešky a verejné priestranstvá. Snažíme sa identifikovať ľudí, ktorí sú na ulici a pravidelne navštevujeme tých, ktorí sú dlhodobo bez strechy nad hlavou. Prostredníctvom osobného kontaktu systematicky monitorujeme aktuálny stav ľudí bez domova, podporujeme v zabezpečení niektorých základných životných potrieb a sprevádzame procesom riešenia konkrétnej situácie. Všetko však robíme iba so súhlasom dotknutých ľudí. Je pre nás dôležité, aby sa človek učil zvládať prekážky života vlastnými schopnosťami a vedel si neskôr poradiť aj bez našej podpory.

Streetworkeri a streetworkerky vyrážajú do terénu vo dvojici, každý deň okrem nedele. Denná služba prebieha od 8:00 do 12:00. Večerná služba prebieha  od 17:00 do 21:00.

Počas dňa navštevujeme konkrétnych ľudí podľa potrieb vyplývajúcich z večerných služieb alebo ľudí, ktorých počas večerných služieb neviem zastihnúť. Hlavným cieľom návštev je sociálne poradenstvo, poprípade sociálna asistencia, teda sprevádzanie pri vybavovaní písomností na rôznych úradoch či riešenie zdravotného stavu v zdravotníckych zariadeniach.

Najvyššia šanca zastihnúť ľudí bez domova na miestach, kde žijú je však počas večernej služby. Denný režim človeka bez domova je podobný režimu bežných ľudí. Počas dňa sa všetci snažíme zabezpečiť si svoje potreby a večer sa vraciame do svojich domovov, ktoré však pre časť spoločnosti predstavujú veľmi provizórne obydlia.

Dôležitým motívom večernej práce Streetworku je aj absencia podporných služieb pre ľudí bez domova vo večernom čase. V zimných mesiacoch je nočná doba spojená s nízkymi teplotami, ktoré zvyšujú riziko vážneho podchladenia až umrznutia.

Linka na pomoc ľuďom bez domova

„Na linke na pomoc ľuďom bez domova 0949 655 555 prijímame podnety od širokej verejnosti. Ak vidíte ležiaceho človeka, presvedčte sa najskôr, či dýcha a je pri vedomí. Ak vidíte človeka v priamom ohrození života, urýchlene volajte 155 – záchrannú zdravotnú službu.”

Linka 0949 655 555 je dostupná od pondelka do piatku od 9:00 do 21:00 a v sobotu od 17:00 do 21:00.

Prostredníctvom linky môže verejnosť upozorniť na konkrétneho človeka bez domova, ktorý je v núdzi, či poskytnúť podnet ohľadom výskytu ľudí bez domova na konkrétnom mieste. Výjazdy realizujeme iba na území Bratislavy. Streetworkeri a streetworkerky po vyhodnotení podnetu zvolia vhodnú intervenciu. Linku využívajú aj samotní ľudia bez domova, ak potrebujú nasmerovať v riešení svojej situácie a získať potrebné informácie.

Aké služby v programe poskytujeme

Ľudský kontakt a profesionálny vzťah

Ľudia bez domova žijú na okraji spoločnosti. Mnohí si uvedomujú svoju životnú situáciu, hanbia sa za ňu a snažia sa ju skryť. Kvôli zlým skúsenostiam a obave o odhalenie miesta, kde prebývajú prechovávajú nedôveru k cudzím ľuďom. Naši streetworkeri a streetworkerky sú často jediný kontakt medzi človekom bez domova a svetom okolo. Nesúdime, prichádzame s možnosťami ako situáciu riešiť, na človeka však  netlačíme a dávame mu možnosť vybrať si, ktorá možnosť je pre neho najvhodnejšia. Práve ľudská blízkosť, postupné budovanie dôvery a akceptácia toho, že človek na druhej strane sám rozhoduje o tom, čo chce a čo nie, dávajú ľuďom bez domova potrebnú silu a motiváciu prehodnotiť svoju životnú situáciu.

Poskytovanie informácií v podobe infoletáku

Človek bez domova je úplne odstrihnutý od informácií. Nevie, kde a aké služby môže získať. V teréne preto rozdávame infoletáky o programoch Vagusu a ďalších službách pre ľudí bez domova v Bratislave, ale aj o ubytovniach či brigádnických agentúrach. Podľa potreby poskytujeme aj aktuálne informácie, v minulosti napr. o možnostiach testovania sa na ochorenie COVID-19.

Poskytnutie stravy a nápojov

Pri stretnutí ponúkame ľuďom bez domova kávu alebo teplý čaj, v horúcich letných dňoch nealkoholické nápoje a čistú vodu. Ak je človek akútne hladný alebo si nevie z rôznych príčin zabezpečiť stravu poskytneme na preklenutie krízového obdobia trvanlivé potraviny.

Výdaj šatstva, prikrývok, spacích vakov

V prípade akútnej potreby konkrétneho človeka distribuuje Streetwork potrebné oblečenie, najmä však teplé prikrývky a spacáky v zimnom období.

Základné zdravotné ošetrenie

Ľudia bez domova často nemajú zdravotné poistenie či možnosť navštíviť zdravotnícke zariadenie. Zdanlivo drobné zdravotné problémy typu prechladnutie či poranenie prerastajú do života ohrozujúcich situácií. Streetworkeri a streetworkerky, ktorí prešli odbornými školeniami, preto vykonávajú základné ošetrenie, ktoré je dôležitou prevenciou zhoršenia zdravotného stavu.

Transport v prípade ohrozenia života

Najmä v zimných mesiacoch, ako aj v prípade krízovej situácie, zabezpečuje terénny tím transport ľudí mimo ohrozenia, na bezpečné miesto (napríklad do nocľahárne). Pokiaľ človek bez domova nie je pre svoj zdravotný či psychický stav schopný samostatného transportu, zabezpečuje terénny tím transport na pohotovosť alebo zdravotníckeho zariadenia.

Linka na pomoc ľuďom bez domova a telefonické poradenstvo

Linka na pomoc ľuďom bez domova 0949 655 555 je dostupná od pondelka do piatku od 9:00 do 21:00 a v sobotu od 17:00 do 21:00. Môže na ňu zavolať široká verejnosť a upozorniť nás na konkrétneho človeka bez domova v núdzi. Rovnako ju využívajú aj samotní ľudia bez domova pri riešení akútnych či dlhodobých problémov.

Poskytovanie sociálneho poradenstva

Ku každému človeku bez domova pristupujeme individuálne a spolupracujeme v takej miere, v akej si želá. V prípade záujmu ponúkame spoločné posúdenie aktuálneho stavu, východiskových sociálnych problémov a možností ich riešenia.

Sprevádzanie, sociálna asistencia

Prostredníctvom sociálnej asistencie pomáhajú streetworkeri a streetworkerky prekonávať bariéry, predsudky pracovníkov inštitúcii a negatívne skúsenosti l’udí bez domova, ktorí po niekoľkých neúspechoch už podobný kontakt nevyhľadávajú. Dopadom je zhoršovanie zdravotného stavu, finančnej situácie, dlžôb a znižuje sa vyhliadka na zmenu životného štýlu. Sprevádzaním človeka môžeme korigovať komunikáciu úradníka/lekára s človekom bez domova. Pred samotnou návštevou lekára alebo úradu podporujeme človeka v riešení jeho hygienického stavu čo zvyšuje sebavedomie a komfort človeka. Medzi najčastejšie úkony patria vybavenie stratených dokladov ako sú rodný list, občiansky preukaz či kartička poistenca, zmena trvalého pobytu, sprostredkovanie odbornej zdravotnej starostlivosti, liečby závislosti, získanie dávky v hmotnej núdzi, vybavovanie priznania invalidného alebo starobného dôchodku a umiestnenie do domovov dôchodcov či sociálnych služieb. Sprevádzanie poskytujeme vo všetkých našich programoch, nielen v programe Streetwork.

Odporučenie človeka na relevantnú organizáciu

Pokiaľ konkrétna osoba potrebuje pomoc, ktorú Vagus neposkytuje, distribuujeme ho do inej organizácie, alebo mu sprostredkujeme konkrétnu odbornú pomoc.

Spolupráca s partnerskými organizáciami pri riešení situácie ľudí bez domova

V riešení situácie ľudí bez domova sa snažíme sieťovať s organizáciami pracujúcimi s rovnakou cieľovou skupinou a vymieňať si skúsenosti v riešení špecifických situácií a rozdeliť si prácu tak, aby sme pokryli spoločne čo najväčší počet ľudí bez domova.

Od Streetworku po ukončenie bezdomovectva

Streetwork je často prvým krokom k ukončeniu bezdomovectva. Pracovníci, ktorí stretnú človeka bez domova prvý raz mu, alebo jej, ponúknu čaj a kávu a v rozhovore predstavia služby v meste, prípadne odovzdajú informácie vopred pripravené písomne. Jednou zo služieb je aj ďalší program Vagusu, nízkoprahové denné centrum Domec, kde majú možnosť zabezpečiť si základné potreby a využiť možnosť sociálneho poradenstva.

Ľuďom bez domova, ktorí prejavia motiváciu k zmene svojej sociálnej situácie, ponúkame možnosť prepojenia na integračný programu Medzimiesto. Sociálni pracovníci a pracovníčky tu ľuďom bez domova, ktorí prejavili motiváciu, poskytujú aktívnu podporu pri získaní a udržaní si zamestnania a dôstojného bývania.

Čo ponúkame?

Poskytovanie sociálneho poradenstva

Posúdenie povahy problému človeka bez domova, rodiny, poskytnutie informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci.

Základné ošetrenie priamo v teréne

Ľudia bez domova nemajú dostupnú zdravotnú starostlivosť a tým pádom sa u nich vyskytujú dlhodobo neriešené zdravotné problémy a prehlbovanie závažnosti ich zdravotného stavu. V rámci ošetrovania vykonávame základné typy ošetrenia ako sú – dezinfekcia otvorených rán a menších poranení, pravidelné preväzy, prvotná diagnostika a distribúcia človeka bez domova k lekárovi. Ošetrenie vykonávajú naši sociálni pracovníci, ktorí prešli viacerými odbornými školeniami v danej oblasti.

Transport v prípade ohrozenia na živote

Prevoz ľudí bez domova do nocľahární, na pohotovosť k lekárovi alebo do iného zariadenia v prípade, že daný človek nie je na základe svojho zdravotného či psychického stavu schopný samostatného transportu, alebo v prípade, že si to vyžaduje situácia.

Výdaj šatstva, diek a spacích vakov

Počas celého roka, v prípade potreby, poskytneme ľuďom bez domova oblečenie, periny, spacie vaky alebo prikrývky podľa aktuálnej potreby daného človeka. Zároveň hľadáme s človekom aj dlhodobé riešenie tejto témy.

Poskytnutie stravy a nápojov

Súčasťou kontaktu s človekom bez domova je aj ponuka teplého či studeného nápoja s pečivom. V akútnych prípadoch poskytujeme aj potravinový balík na preklenutie náročného obdobia, a zároveň hľadáme s človekom aj dlhodobé riešenie tejto témy.

Sociálna asistencia

Počas večernej práce v teréne pracovníci dohodnú s konkrétnym človekom bez domova stretnutie s dennými terénnymi sociálnymi pracovníkmi s cieľom vyriešiť konkrétnu sociálnu situáciu. Nasledujú denné sociálne intervencie, ktoré prebiehajú spoločne s človekom bez domova a taktiež kancelárska práca pri komunikácii s úradmi a inými inštitúciami. Celý proces našej dennej práce v teréne obsiaha viacero sociálnych asistencií, ktoré smerujú k zadefinovanému cieľu človeka bez domova.

Najčastejšími úkonmi sú:

  • vybavenie základných osobných dokladov (rodný list, občiansky preukaz, kartička poistenca),
  • zmena trvalého pobytu,
  • sprostredkovanie odbornej ambulantnej alebo lôžkovej zdravotnej starostlivosti,
  • sprostredkovanie liečby závislosti,
  • získanie dávky v hmotnej núdzi alebo jednorazového finančného príspevku od obce/mestskej časti
  • vybavovanie celého procesu priznania starobného/invalidného dôchodku.

Poskytnutie infoletáku o konkrétnej službe

Každému človeku v teréne sú poskytované infomateriály, z ktorých získa informácie o službách pre ľudí bez domova na území Bratislavy. Taktiež poskytujeme informácie ohľadom komerčných ubytovní a brigádnických agentúr.

Ľudský kontakt a profesionálny vzťah ako nástroj pomoci

Na jednej strane terénni sociálni pracovníci poskytujú odbornú pomoc (napr. vo forme sociálneho poradenstva), na strane druhej poskytujú ľudský kontakt, ktorý u ľudí bez domova dlhodobo absentuje. Nakoľko sú ľudia na ulici dlhodobo exkludovaní, terénny pracovník sa často stáva jediným kontaktom medzi väčšinovou spoločnosťou a človekom bez domova. Niekedy len ľudská blízkosť a akceptácia dávajú ľuďom bez domova silu na ďalšie zmeny a prehodnocovanie ich životnej situácie. Našou snahou je vytvorenie profesionálneho vzťahu s človekom bez domova, ktorý zahŕňa dôveru, kongruenciu, empatiu a pocit bezpečia.

SOS Linka na pomoc ľuďom bez domova

Dôležitou súčasťou práce je prevádzkovanie “SOS Linky na pomoc ľuďom bez domova”. Na túto linku sa môžu dovolať občania počas služby v teréne a upozorniť na konkrétneho človeka, ktorý sa často nachádza v situácii vyžadujúcej pomoc alebo ohrozujúcej život.

Telefonické poradenstvo

Ľudia bez domova môžu počas pracovnej doby zavolať na mobilné číslo a získať tak telefonické poradenstvo ohľadom svojich akútnych alebo dlhodobých problémov. Našu linku taktiež môžu využiť aj bežní ľudia, ktorí potrebujú radu ohľadom ľudí bez domova.

Odporučenie človeka na inú organizáciu

V prípade, že daný človek potrebuje pomoc, ktorú mu naše programy nevedia poskytnúť, tak ho odporučíme do inej organizácie, alebo mu sprostredkujeme inú odbornú sociálnu službu.

Spolupráca s partnerskými organizáciami pri riešení situácie ľudí bez domova

Ľudia bez domova navštevujú rôzne služby a často sa stáva, že sa s daným človekom vykonávajú duplicitné sociálne úkony. Preto sa zameriavame na sieťovanie jednotlivých foriem pomoci a výmenu skúseností ohľadom jednotlivých prípadov.