Ako a prečo Domec funguje?

Program Domec – nízkoprahové denné centrum sídli na Mýtnej ulici 33. Ľudia bez domova si tu môžu zabezpečiť svoje základné životné potreby ako teplé jedlo a zdravotné ošetrenie a udržať si pocit ľudskej dôstojnosti využitím spŕch či získaním čistého oblečenia. Následné odborné sociálne poradenstvo poskytované v Domci je ďalším krokom na ceste k ukončeniu bezdomovectva. Program Domec je jedným z kľúčových programov zameraných na riešenie situácie ľudí bez domova. Naše riešenie nie je v zahraničí ničím výnimočným. V hlavných mestách európskych štátov sú denné centrá štandardom. Sú súčasťou základných služieb pre ľudí bez domova. Medzi tieto služby patrí aj terénna sociálna práca, nocľahárne a útulky. Tieto tri základné služby umožňujú ľuďom bez domova spraviť prvý krok z ulice. Prvý krok smerom k práci, ubytovaniu a oddlženiu.

„Človek môže začať pracovať na ceste z ulice až keď je najedený, umytý, má čisté oblečenie. Okrem toho však musí mať prístup k odbornému sociálnemu poradenstvu.” 

Nízkoprahové denné centrum priamo v centre mesta pre ľudí bez domova sme otvorili v roku 2013. Na základe dohody s mestom Bratislava sme zrekonštruovali zanedbaný objekt, za čo sme získali dlhodobý prenájom priestorov. 

Hlavným cieľom bolo vytvoriť denné centrum pre ľudí bez domova poskytujúce špecifický systém služieb, ktorých bol Bratislave nedostatok. V európskych hlavných mestách sú pritom takéto centrá štandardom. Dnes je Domec miestom, kde si ľudia bez domova môžu zabezpečiť základné životné potreby, prinavrátiť pocit ľudskej dôstojnosti a nájsť energiu na riešenie svojej životnej situácie. Môžu tu dostať raňajky a teplý obed, ktorý často predstavuje jediné teplé jedlo počas dňa. Majú tiež možnosť získať nové  a čisté oblečenie, umyť sa a stráviť svoj deň zmysluplne, rôznymi voľnočasovými aktivitami. Každému človeku tiež ponúkneme odborné sociálne poradenstvo. 

Domec je nízkoprahové zariadenie, čo znamená, že zaručuje maximálnu dostupnosť poskytovaných služieb pre každého. Nízkoprahové denné centrum vytvára bezpečný priestor bez ohľadu na príjem, trvalý pobyt, aktuálny stav či dôvody, pre ktoré daný človek stratil domov. Služby denného centra môžu byť využívané aj anonymne. Ku každému človeku pristupujeme individuálne, v rámci štandardov a etických princípov sociálnej práce.

Aké služby v programe poskytujeme

„Domec je najväčšie denné centrum pre ľudí bez domova na Slovensku a jediná kamenná služba pre ľudí bez domova v Bratislave, otvorená aj cez víkendy. Ročne naše služby využije vyše 1140 ľudí, ktorí sa vracajú opakovane. Počet návštev je viac ako 16 700 ročne.” 

Domec je otvorený počas celého týždňa, od 9:00 do 16:00 s výnimkou utorka, kedy je otvorený od 13:00 do 15:00. V tento deň sa totiž sociálni pracovníci a pracovníčky venujú jednotlivým prípadom ešte intenzívnejšie, prostredníctvom sociálnych asistencií v rámci, ktorých navštevujú spolu verejné inštitúcie ako úrady a zdravotnícke zariadenia.

Ľudia bez domova sa o službách Domca dozvedajú často vďaka nášmu ďalšiemu programu Streetwork, v ktorom sa naši sociálni pracovníci a pracovníčky snažia ľudí na ulici prepojiť s rôznymi typmi služieb v Bratislave.

Raňajky a obedy

Nepravidelná a nutrične podhodnotená strava má dosah na celkový zdravotný stav ľudí bez domova. Vychádzame z predpokladu, že ak je človek najedený a posilnený môže pokojnejšie hľadať možnosti riešenia svojej nepriaznivej situácie. V Domci ponúkame raňajky a teplé obedy, ktoré sú často jediné teplé jedlo počas dňa. Obedy zvyknú variť tímy dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktorí k nám prídu v rámci firemného dobrovoľníctva, alebo naši pravidelní dobrovoľníci a dobrovoľníčky.

Osobná hygiena a čisté šatstvo

Nikto nemôže pracovať na zmene svojej životnej situácie, pokiaľ nemá pocit základnej sebaúcty a ľudskej dôstojnosti. Pre ľudí bez domova je ťažké udržiavať si svoj zovňajšok. Práve zanedbaný vzhľad ešte viac prehlbuje predsudky voči nim. V Domci sa môžu ľudia bez domova osprchovať, oholiť a ostrihať. V službe šatník môžu za symbolické ceny získať oblečenie, ktoré si tu tiež môžu oprať.

Zdravotná starostlivosť

Mnohí ľudia bez domova nemajú prístup k zdravotnej starostlivosti, predovšetkým kvôli dlhom na zdravotnom poistení. V takom prípade majú nárok na ošetrenie len v prípade akútneho ohrozenia života či zdravia. Neliečené zdravotné problémy sa však vplyvom života na ulici zvyknú prehĺbiť. Vďaka službe ošetrovňa poskytujeme základné zdravotné ošetrenie spojené s poradenstvom a voľne dostupné liečivá.

Bezpečný priestor na zmysluplné trávenie času

Mnohí ľudia bez domova žijú na verejných priestranstvách a neustále musia dávať pozor na svoje osobné veci. V Domci si môžu oddýchnuť v bezpečnom prostredí. V prípade, že si potrebujú odložiť ich najdôležitejšie veci, ponúkame úschovňu, ktorú môžu využiť na dohodnuté obdobie za symbolický poplatok. Okrem základných služieb a odborného poradenstva môžu využiť rôzne voľnočasové aktivity.

Domec chceme tvoriť ako komunitu a nerobiť priestor pre ľudí, ale spoločne s nimi, aby k miestu mali vzťah. Preto ľudí bez domova zapájame do vytvárania a upratovania spoločných priestorov a okolia Domca. Na základe toho získavajú odmenu vo forme “kreditu”, ktorý môžu čerpať na symbolické poplatky za obed, oblečenie, úschovňu alebo si šetriť na doklady (pričom druhú polovicu doplácame ako organizácia)

Spoločné vianočné sviatky

Vianočný čas je pre ľudí bez domova veľmi traumatizujúci. Okrem zimy, ktorá pre nich predstavuje životné nebezpečenstvo, pociťujú samotu a vylúčenie zo spoločnosti viac, ako behom roka. V spolupráci s dobrovoľníkmi, dobrovoľníčkami a našimi stálymi firemnými partnermi sa snažíme ľuďom bez domova pripraviť pekného Mikuláša a Štedrý deň. Rok 2019 bol pre nás výnimočný, keďže súčasťou vianočných sviatkov v Domci bola pani prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá ľuďom bez domova rozdala vianočný obed.

Sociálna poradenstvo

Poradenský proces predstavuje dlhodobú spoluprácu vo forme profesionálneho vzťahu, v ktorom pomahame klientom objasniť želané ciele, hľadať možné riešenia, poskytnúť podporu a sprevádzať ich pri realizácii. V neposlednom rade dbáme na znovuobnovenie sebaúcty a intenzívnu prácu so silnými stránkami osobnosti.

Ľudia bez domova majú vo svojich životoch mnohé bariéry, ktoré im bránia priblížiť sa k normálnemu životu. Mnohí nemajú osobné doklady, bez ktorých si nemôžu začať riešiť napr. invalidný dôchodok, či žiadať o umiestnenie v zariadeniach ako sú napr. domovy dôchodcov. Bez dokladov sa tiež nemôžu legálne zamestnať. Počas celého procesu poskytujeme podporu a možnosť sprevádzania na úradoch.

Z Domca do vlastného domova

Cieľom Vagusu je ukončovať bezdomovectvo. Domec predstavuje ďalší krok na ceste z ulice, pretože je prepojený na náš integračný program Medzimiesto. Do programu sú odporučení ľudia bez domova, ktorí v Domci prejavia motiváciu k zmene svojej sociálnej situácie. Sociálni pracovníci a pracovníčky poskytujú vybraným ľuďom v programe Medzimiesto aktívnu podporu pri riešení ich problémov. Pomáhajú im získať a udržať si zamestnanie a dôstojné bývanie.  Niektorí z nich sa dostanú do projektov bývania.