„VAGUS“ – z latinčiny BLÚDNY, BLÚDIVÝ

Názov „Vagus“ sme si vybrali kvôli jeho významu – blúdny, zblúdilý. Ľudia bez domova sú často tí, ktorí vo svojom živote zablúdili. Tí, ktorí na svojej ceste životom zablúdili, potrebujú pomoc. Našou úlohou je sprevádzať ľudí bez domova bludiskom ich života tou správnou cestou.

Naše hodnoty

Naše programy nerobíme „od stola“, roky pracujeme s ľuďmi, ktorí prišli o domov, načúvame im a nebojíme sa výziev. Rešpektujeme hodnotu človeka a vidíme ju v každom človeku, s ktorým pracujeme. Práve pocit ľudskej hodnoty považujeme za podstatný faktor v procese sociálnej zmeny. Vykonávame odbornú sociálnu prácu, nie sme charitatívnou organizáciou a humanizmus je našim filozofickým východiskom.

Ľudia, z ktorými pracujeme v našich programoch v prvom rade potrebujú individuálny prístup, ktorý rešpektuje ich jedinečnosť a zároveň povzbudzuje k uvedomeniu si vlastnej hodnoty a posilneniu sebadôvery. Znamená to, že sociálny pracovník počúva potreby človeka bez domova, na ktorých základe spoločne budujú plán ako zmeniť jeho sociálnu situáciu. Nariadenia a „tlačenie“ ľudí do rozhodnutí, ktoré za správne považuje iba soc. pracovník vnímame ako nefunkčné a ubližujúce.

Výkon sociálnej práce s ľuďmi je bohužiaľ spojený aj so zneužívaním moci soc. pracovníka nad samotným človekom bez domova a práve toto je stav, ktorý nepripúšťame a odmietame. Často menujeme konkrétne služby, ktoré poskytujeme (na jednej strane sme poskytovateľ sociálnych služieb), ale najdôležitejšou „službou“ a faktorom podporujúcim zmenu je ľudský kontakt, partnerský prístup a vzťah. Práve vzťah sociálneho pracovníka a daného človeka bez domova je veľmi krehkou súčasťou našej práce, vyžaduje si množstvo úsilia a zároveň aj zodpovednosti. 

Cieľ, poslanie a vízia

Dlhodobým cieľom je poskytovanie čo najkvalitnejších služieb pre ľudí bez domova pre čo najširší počet ľudí a vytvárenie nových služieb podľa potrieb ľudí bez domova v Bratislave.

Poslaním občianskeho združenia Vagus je prispievať svojou činnosťou k zvyšovaniu a stabilizácii kvality života ľudí bez domova, podieľať sa na tvorbe koncepčných prístupov k cieľovej skupine a vytvárať nové štandardy v práci s ľuďmi bez domova.

Víziou Vagusu je rozvíjanie existujúcich programov a tvorba nových programov, ktoré pokryjú nedostatočné množstvo služieb pre ľudí bez domova. Samozrejmosťou je neustále skvalitňovanie existujúcich služieb, spolupráca so zahraničím a publikačná činnosť v danej oblasti. Intenzívne pracujeme s verejnosťou a tým zvyšujeme akceptáciu ľudí bez domova v spoločnosti. 

OZ Vagus zameriava všetky svoje aktivity na napĺňanie nasledovných cieľov: 

  • aktívna ochrana ľudských práv a obhajoba záujmov ľudí, ktorí prišli o svoje domovy
  • zníženie miery negatívneho dopadu chudoby na človeka
  • empowerment – zachovanie a podpora hodnoty jednotlivca prostredníctvom aktívneho zapájania
  • výkon, udržiavanie kvality a propagácia dôležitosti sociálnej práce v spoločnosti 
  • tvorba inovatívnych prístupov a programov v oblasti sociálnej práce s ľuďmi bez domova
  • zmena verejnej mienky a zníženie miery „hate speech“ nenávistnych prejavov voči ľuďom bez prístrešia  
  • legislatívne zmeny v oblasti cieľovej skupiny
  • spolupráca so všetkými partnermi, ktorí môžu napomôcť napĺňať vyššie menované ciele