program STREETWORK

Program STREETWORK - terénna sociálna práca s ľuďmi bez domova je odborný výkon sociálnej práce priamo v teréne. Sociálni pracovníci a pracovníčky v ňom poskytujú širokú paletu služieb, od poskytnutia deky či teplého čaju, cez základné zdravotné ošetrenie a odborné sociálne poradenstvo až po sprostredkovanie lekárskej starostlivosti a privolanie záchranných zložiek. To všetko sa deje priamo na miestach, kde ľudia bez domova žijú.

„Streetwork plní nezastupiteľnú úlohu v aktívnom vyhľadávaní ľudí bez domova a ich prvom napojení do siete sociálnych služieb. Ročne pracujeme s vyše 700 ľuďmi na vyše 300 miestach.”

Streetwork pracuje s ľuďmi bez domova nachádzajúcimi sa na území hlavného mesta Bratislavy. Sú to ľudia na okraji spoločnosti - bez informácií, financií, často bez možnosti zabezpečiť si základné životné potreby.

Hlavným cieľom Streetworku je zvýšiť kvalitu života ľudí žijúcich na ulici, znížiť riziká s tým spojené a ponúknuť pomoc pri riešení konkrétnej životnej situácie. Špecifikom programu je, že ľudia neprichádzajú na konkrétne miesto, kde sa poskytuje služba, ale streetworkeri a streetworkerky ľudí proaktívne vyhľadávajú a pravidelne navštevujú na mieste, kde žijú alebo sa zdržiavajú.

Až po zabezpečení základných životných potrieb, prelomení bariér a vytvorení dôvery streetworkeri a streetworkerky motivujú ľudí na ulici k riešeniu ich sociálnej situácie. 

Naši streetworkeri a streetworkerky sú prví a často jediní, s kým ľudia bez domova prichádzajú do kontaktu. Bývajú prvý článok v reťazci, ktorý poskytnutím potrebných informácií prepojí konkrétneho človeka s ostatnými službami pre ľudí bez domova v Bratislave. 

 

Ako prebieha Streetwork

„Náš program Streetwork je oceňovaný domácou aj zahraničnou odbornou verejnosťou. V roku 2013 sme zaň získali prestížne medzinárodné ocenenie (ERSTE Foundation Award for Social Integration), ktoré sa udeľuje organizáciám pracujúcim s marginalizovanými skupinami ľudí.” 

Základom Streetworku je vyhľadávanie ľudí bez domova na miestach, kde žijú. Často sú to teplovodné šachty, opustené budovy, provizórne prístrešky a verejné priestranstvá. Snažíme sa identifikovať nových ľudí na ulici a pravidelne navštevujeme tých, ktorí sú dlhodobo bez strechy nad hlavou. Prostredníctvom osobného kontaktu systematicky monitorujeme aktuálny stav ľudí bez domova, zabezpečujeme niektoré základné životné potreby a sprevádzame procesom riešenia konkrétnej situácie. Všetko však robíme iba so súhlasom dotknutých ľudí. Je pre nás dôležité, aby sa človek učil zvládať prekážky života vlastnými schopnosťami a vedel si neskôr poradiť aj bez našej podpory.

Streetworkeri a streetworkerky vyrážajú do terénu vo dvojici, každý deň okrem nedele. Denná služba prebieha 4-krát do týždňa, od 8:00 do 13:00. Večerná služba prebieha 5-krát do týždňa, od 17:00 do 22:00.

Počas dňa navštevujú konkrétnych ľudí podľa potrieb vyplývajúcich z večerných služieb alebo ľudí, ktorých počas večerných služieb neviem zastihnúť. Hlavným cieľom návštev je sociálne poradenstvo, poprípade sociálna asistencia, teda sprevádzanie pri vybavovaní písomností na rôznych úradoch či riešenie zdravotného stavu v zdravotníckych zariadeniach.

Najvyššia šanca zastihnúť ľudí bez domova ich prirodzenom prostredí je však počas večernej služby. Denný režim človeka bez domova je podobný režimu bežných ľudí. Počas dňa sa všetci snažíme zabezpečiť si svoje potreby a večer sa vraciame do svojich domovov, ktoré však pre časť spoločnosti predstavujú veľmi provizórne obydlia.

Dôležitým motívom večernej práce Streetworku je aj absencia podporných služieb pre ľudí bez domova vo večernom čase. V zimných mesiacoch je nočná doba spojená s nízkymi teplotami, ktoré zvyšujú riziko vážneho podchladenia až umrznutia. 

 

Linka na pomoc ľuďom bez domova 

„Na linke na pomoc ľuďom bez domova 0949 655 555 prijímame podnety od širokej verejnosti. Ak vidíte ležiaceho človeka, presvedčte sa najskôr, či dýcha a je pri vedomí. Ak vidíte človeka v priamom ohrození života, urýchlene volajte 155 - záchrannú zdravotnú službu.”

Linka 0949 655 555 je dostupná od pondelka do soboty, od 8:00 do 13:00 a od 17:00 do 22:00. 

Prostredníctvom linky môže verejnosť nahlásiť konkrétneho človeka bez domova, ktorý je v núdzi, či podnet ohľadom výskytu ľudí bez domova na konkrétnom mieste. Výjazdy realizujeme iba na území Bratislavy. Streetworkeri a streetworkerky po vyhodnotení podnetu zvolia vhodnú intervenciu. Linku využívajú aj samotní ľudia bez domova, ak potrebujú nasmerovať v riešení svojej situácie a získať potrebné informácie.


Aké služby v programe poskytujeme

Ľudský kontakt a profesionálny vzťah
Ľudia bez domova žijú na okraji spoločnosti. Mnohí si uvedomujú svoju životnú situáciu a hanbia sa za ňu a snažia sa ju skryť. Kvôli zlým skúsenostiam a a obave o odhalenie miesta, kde prebývajú prechovávajú nedôveru k cudzím ľuďom. Naši streetworkeri a streetworkerky sú často jediný kontakt medzi človekom bez domova a svetom okolo. Nesúdime, prichádzame s možnosťami ako situáciu riešiť, na človeka však  netlačíme a dávame mu možnosť vybrať si, ktorá možnosť je pre neho najvhodnejšia. Práve ľudská blízkosť, postupné budovanie dôvery a akceptácia toho, že človek na druhej strane sám rozhoduje o tom, čo chce a čo nie, dávajú ľuďom bez domova potrebnú silu a motiváciu prehodnotiť svoju životnú situáciu. 

Poskytovanie informácií v podobe infoletáku
Človek bez domova je úplne odstrihnutý od informácií. Nevie, kde a aké služby môže získať. V teréne preto rozdávame infoletáky o programoch Vagusu a ďalších službách pre ľudí bez domova v Bratislave, ale aj o ubytovniach či brigádnických agentúrach. Podľa potreby poskytujeme aj aktuálne informácie, napr. o možnostiach testovania sa na ochorenie COVID-19. 

Poskytnutie stravy a nápojov
Pri stretnutí ponúkame ľuďom bez domova kávu alebo teplý čaj, v horúcich letných dňoch nealkoholické nápoje a čistú vodu. Ak je človek akútne hladný alebo si nevie z rôznych príčin zabezpečiť stravu poskytneme na preklenutie krízového obdobia trvanlivé potraviny.

Výdaj šatstva, prikrývok, spacích vakov
V prípade akútnej potreby konkrétneho človeka distribuuje Streetwork potrebné oblečenie, najmä však teplé prikrývky a spacáky v zimnom období. 

Základné zdravotné ošetrenie
Ľudia bez domova často nemajú zdravotné poistenie či možnosť navštíviť zdravotnícke zariadenie. Zdanlivo drobné zdravotné problémy typu prechladnutie či poranenie prerastajú do života ohrozujúcich situácií. Streetworkeri a streetworkerky, ktorí prešli odbornými školeniami, preto vykonávajú základné ošetrenie, ktoré je dôležitou prevenciou zhoršenia zdravotného stavu.

Transport v prípade ohrozenia života
Najmä v zimných mesiacoch prípade ohrozenia života zabezpečuje terénny tím transport ľudí z ulice do nocľahární či útulkov. Pokiaľ človek bez domova nie je pre svoj zdravotný či psychický stav schopný samostatného transportu, zabezpečuje terénny tím transport na pohotovosť alebo zdravotníckeho zariadenia. 

Linka na pomoc ľuďom bez domova a telefonické poradenstvo
Linka na pomoc ľuďom bez domova 0949 655 555 je dostupná od pondelka do soboty, od 8:00 do 13:00 a od 17:00 do 22:00. Môže na ňu zavolať široká verejnosť a upozorniť nás na konkrétneho človeka bez domova v núdzi. Rovnako ju využívajú aj samotní ľudia bez domova pri riešení akútnych či dlhodobých problémov.

Poskytovanie sociálneho poradenstva
Ku každému človeku bez domova pristupujeme individuálne a spolupracujeme v takej miere, v akej si želá. V prípade záujmu ponúkame spoločné posúdenie aktuálneho stavu, východiskových sociálnych problémoch a možnostiach ich riešenia. 

Sprevádzanie, sociálna asistencia
Prostredníctvom sociálnej asistencie pomáhajú streetworkeri a streetworkerky prekonávať bariéry, predsudky pracovníkov inštitúcii a negatívne skúsenosti l'udí bez domova, ktorí po niekoľkých neúspechoch už podobný kontakt nevyhľadávajú. Dopadom je zhoršovanie zdravotného stavu, finančnej situácie, dlžôb a znižuje sa vyhliadka na zmenu životného štýlu. Sprevádzaním človeka môžeme korigovať komunikáciu úradníka/lekára s človekom bez domova. Pred samotnou návštevou lekára alebo úradu podporujeme človeka v riešení jeho hygienického stavu čo zvyšuje sebavedomie a komfort človeka. Medzi najčastejšie úkony patria vybavenie stratených dokladov ako sú rodný list, občiansky preukaz či kartička poistenca, zmena trvalého pobytu, sprostredkovanie odbornej zdravotnej starostlivosti, liečby závislosti, získanie dávky v hmotnej núdzi, vybavovanie priznania invalidného alebo starobného dôchodku a umiestnenie do domovov dôchodcov či sociálnych služieb. Sprevádzanie poskytujeme vo všetkých našich programoch, nielen v programe Streetwork.

Odporučenie človeka na relevantnú organizáciu
Pokiaľ konkrétna osoba potrebuje pomoc, ktorú Vagus neposkytuje, distribuujeme ho do inej organizácie, alebo mu sprostredkujeme konkrétnu odbornú pomoc.

Spolupráca s partnerskými organizáciami pri riešení situácie ľudí bez domova 
V riešení situácie ľudí bez domova sa snažíme sieťovať s organizáciami pracujúcimi s rovnakou cieľovou skupinou a vymieňať si skúsenosti v riešení špecifických situácií a rozdeliť si prácu tak, aby sme pokryli spoločne čo najväčší počet ľudí bez domova.

 

Od Streetworku po ukončenie bezdomovectva

Streetwork je prvý krok na ceste k ukončeniu bezdomovectva, pretože je priamo prepojený na ďalší program Vagusu, nízkoprahové denné centrum DOMEC. Tu môžu ľudia bez domova využiť sprchy, ošetrovňu, získať teplé jedlo, čisté oblečenie. Potom čo si zabezpečia základné potreby je pre ľudí dostupné sociálne poradenstvo. 

Ľudia bez domova, ktorí prejavia motiváciu k zmene svojej sociálnej situácie, sú doporučení do integračného programu MEDZIMIESTO. Sociálni pracovníci a pracovníčky tu vybraným ľuďom bez domova poskytujú aktívnu podporu pri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              získaní a udržaní si zamestnania a dôstojného bývania.