Plán riešenia krízovej situácie v nízkoprahovom dennom centre DOMEC

1. Personálne zabezpečenie

Odborný garant programu – Mgr. Petra Červená

Odborný pracovník programu – Mgr. Annamária Kaločayová

Pracovník programu – Bc. Patrícia Kovaľová, Mgr. Erik Terek, Mgr. Andrea Macková, Mgr. Emília Čelovská, Bc. František Malík, Bc. Zuzana Sviteková,

Zodpovedná osoba za:

Prípravu krízového plánu a jednotlivých krokov: Ing. Alexandra Kárová, alexandra.karova@vagus.sk, Mgr. Petra Červená, petra.cervena@vagus.sk

Kontaktná osoba: Ing. Alexandra Kárová, Mgr. Petra Červená, 

Kontaktovanie RÚVZ/112 v prípade potreby zo strany klienta – pracovníci programu

Dezinfekciu priestorov – pracovníci programu

Sledovanie zásob OOPP – pracovníci programu

Nákup alebo zabezpečenie zásob OOPP – Ing. Alexandra Kárová

2. Zabezpečenie ochrany zamestnancov

V nadväznosti na všeobecnú povinnosť zamestnávateľa je upravená povinnosť zamestnávateľa v § 6 ods. 1 písm. j) zákona o BOZP, podľa ktorého je zamestnávateľ povinný určovať a zabezpečovať ochranné opatrenia, ktoré sa musia vykonať, a ak je to potrebné, určovať a zabezpečovať ochranné prostriedky, ktoré sa musia používať.

Podľa § 6 ods. 7 zákona o BOZP je zamestnávateľ povinný starať sa o bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sa nachádzajú s jeho vedomím na jeho pracoviskách alebo v jeho priestoroch. 

 • Materiálno-technické vybavenie
 • Bezdotykový teplomer
 • Dezinfekcia na povrchy na báze alkoholu
 • Potreby a pomôcky na upratovanie
 • Rukavice
 • Rúška
 • Respirátory
 • Ochranné kryty tváre
 • Ochranné okuliare
 • Ochranné obleky a návleky na topánky

3. Hygiena a dezinfekcia

Pravidelná a dôsledná hygiéna rúk zamestancov a klientov NDC, mydlom a vodou alebo prostriedkom na báze alkoholu: 

Zamestnanci: 

 • a. pred odchodom z domu, 
 • b. pri príchode do práce, 
 • c. po použití toalety, 
 • d. po prestávke a denných pracovných činnostiach, 
 • e. pred prípravou jedla a nápojov, 
 • f. pred a po konzumácii jedla a nápojov, vrátane desiat, 
 • g. pred odchodom z práce, 
 • h. pri príchode domov, 
 • i. po každom priamom kontakte s chorým alebo izolovaným klientom, 
 • j. nepoužívať spoločné uteráky a predmety osobnej potreby. 

Klienti NDC:

 • a. pri príchode do NDC, 
 • b. po použití toalety, 
 • c. pred a po konzumácii jedla a nápojov, 
 • d. pred odchodom z NDC,
 • e. nepoužívať spoločné uteráky a predmety osobnej potreby. 

Zabezpečenie a dôsledná kontrola používania ochranných rukavíc na pracovisku. 

Zabezpečenie a dôsledná kontrola používania rúšok / respirátorov na všetkých pracoviskách u všetkých pracovných pozícií. 

Zavedenie systému merania telesnej teploty na pracovisku u každého zamestnanca pred príchodom na pracovisko.

Určiť zodpovednú osobu, ktorá bude meranie vykonávať.

Poučenie zamestnancov o povinnosti merania teploty i doma (večer a ráno) pred nástupom do práce. Zamestnanec, ktorý prejavuje príznaky ochorenia nemôže nastúpiť do práce.

Tam, kde je to možné ponechať otvorené dvere, aby sa predišlo dotýkaniu kľučky dverí.

Pravidelné vetrenie priestorv.

Obmedziť úplne osobné stretávanie zamestnancov na pracovisku (porady, mítingy).

Určiť postupný režim stravovania zamestnancov na pracovisku

Zamestnanec má povinnosť s ohľadom na platnú legislatívu Zákonníka práce zamestnávateľa informovať o tom, že sa vrátil on alebo jeho blízky príbuzný resp. blízka osoba z rizikovej oblasti zasiahnutej koronavírusom, alebo o tom, že v jeho domácnosti alebo blízkom okolí bol v priamom kontakte s osobou, ktorej bola zistená t.j. laboratórnym vyšetrením na ÚVZ SR potvrdená infekcia COVID-19 alebo je v izolácii pre podozrenie na infekciu a nie sú ešte výsledky vyšetrenia známe. Uvedené platí aj pre prípad, ak sa zamestnanec dostal do kontaktu s infikovaným prijímateľom sociálnej služby.

Zamestnávateľ je vzhľadom na povinnosť predchádzať rizikám z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci oprávnený vyzvať zamestnanca, aby sa podrobil vyšetreniu u všeobecného lekára (ktorého má kontaktovať najskôr telefonicky a podľa inštrukcií buď prísť na vyšetrenie alebo zostať v domácej izolácii a pod.), popr. hygienika príslušného RÚVZ, najmä ak je dôvodné podozrenie nebezpečenstva vzhľadom k vykonávanej práci alebo má zamestnávateľ podozrenie, že zamestnanec nie je spôsobilý vykonávať prácu pre možnosť infekcie COVID-19. O prípadnom nariadení 

Zabezpečenie priestorov 

Na vstupe do NDC sa vytvorí priestor pre výkon skríningu, t.j. filter pred vstupom do zariadenia; 

Zadefinovanie pohybu klientov v priestore NDC – vyhradiť vhodné priestory pre pohyb, čakanie na služby a poskytovanie služieb. Počet osôb, ktoré sa môžu nachádzať v centre v jeden čas; 

Zverejnenie všetkých potrebných kontaktov súvisiacich s riešením krízovej situácie (RUVZ, záchranná služba, kontaktné osoby za združenie, mestská linka)

Zverejnenie informácií́ o pravidlách centra a postupoch, ktoré sa počas krízovej situácie vykonávajú, na vstupných dverách;

Je potrebné zvýšenie frekvencie upratovania na pracovisku. Dezinfikovať predovšetkým predmety ako – kľučky, zvončeky, vypínače, vodovodné batérie, zábradlia, lavice, stoličky pracovný stôl, klávesnica, telefón, myš a pod.

Je potrebné dezinfikovať všetky priestory, na dennej báze po ukončení pracovného času, prostriedkami s obsahom chlóru, resp. jódu alebo na báze  alkoholu. 

Povinnosť zabezpečiť dezinfikovanie priestoru po každej individuálnej intervencii, pred vstupom nového prijímateľa sociálnej služby.

Na zber a skladovanie odpadu je potrebné vyčleniť vyhovujúce priestory a vhodné vrecia, aby nedochádzalo k jeho hromadeniu a vzniku sekundárnych zdrojov.

Jednorazové pomôcky OOPP musia byť bezpečne odstránené a likvidované ihneď po použití v nádobe na to určenej a označenej. 

Pravidelné vetranie všetkých pracovných priestorov. 

V prípade návštevy prijímateľa sociálnej služby, ktorý bude následne pozitívne testovaný na COVID 19 je potrebná špeciálna dezinfekcia priestorov za použitia virocídneho dezinfekčného prostriedku.

4. Odporúčané činnosti pre pracovníkov v rámci krízovej situácie 

Prevencia pred COVID-19 je dôležitou súčasťou podpory prijímateľov sociálnych služieb a ich blízkych osôb. Preto je potrebné otvorene o nej hovoriť s prijímateľmi sociálnych služieb. Postupy, ktoré zamestnanci KC/NDC/NSSR zvolia musia byť v súlade so zákonom 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, kde v §6 ods. 2 uvádza: „Fyzická osoba má právo na poskytovanie sociálnej služby, ktorá svojim rozsahom, formou a spôsobom poskytovania umožňuje realizovať jej základné ľudské práva a slobody, zachováva jej ľudskú dôstojnosť, aktivizuje ju k posilneniu sebestačnosti, zabraňuje jej sociálnemu vylúčeniu a podporuje jej začlenenie do spoločnosti.“ 

Pretože počas výnimočnej situácie je zakázané vykonávať skupinové aktivity, je potrebné i naďalej – za dodržiavania prísnych hygienických podmienok – udržiavať kontakt (telefonický, e-mailový, osobný – návšteva terénu atď.) s prijímateľmi sociálnych služieb. 

Je veľmi dôležité vytvoriť, definovať a  zverejniť jasné pravidlá, akým spôsobom sa majú prijímatelia sociálnych služieb (alebo ich príbuzní) kontaktovať s pracovníkmi KC/NDC/NSSDR. Je žiadúce zabezpečovanie nasledovných činností: 

 • zverejnenie všetkých kontaktov KC/NDC/NSSDR a informácií na iných vhodných miestach (informačné tabule, webové sídlo Poskytovateľa, rozhlas, miestna tlač a televízia, a pod.), 
 • priebežné mapovanie aktuálnej situácie v komunitách primeraným spôsobom, komunikačným kanálom, ktorým je možné okrem osobného kontaktu, osloviť cieľovú skupinu s cieľom poskytovať informácie o preventívnych opatreniach na zamedzenie šírenia COVID-19,
 • zabezpečovať sociálne poradenstvo, resp. inú individuálnu intervenciu, za predpokladu dodržania podmienok bezpečnosti pri práci, 
 • v spolupráci s inými relevantnými aktérmi, identifikovať aktuálne problémy v komunite a hľadať možnosti riešenia identifikovaných problémov, 
 • v spolupráci s inými relevantnými aktérmi poskytovanie praktických informácií a návodov na riešene vzniknutých situácií v domácnostiach, 
 • spolupracovať s obecným úradom či mestskou políciou, (napríklad aj ako súčasť krízového tímu), poskytovať im relevantné informácie, 
 • sledovať aktuálnu situáciu – nariadenie krízového štábu a ministerstiev, RÚVZ a iných relevantných subjektov vrátane informačných kanálov, 
 • vykonávať mapovanie a informovanie o fungujúcich inštitúciách v lokalite, (napr.: lekári, UPSVAR, autobusy-vlaky) a zverejnenie úradných hodín verejných inštitúcií, otváracie hodiny potravín,
 • spolupracovať pri zabezpečovaní dostupnosti hygienických potrieb, potravín a podobne,
 • zabezpečiť preventívne prístupy a postupy pri manažmente podozrivých a potvrdených prípadov u klientov na COVID- 19 

Vykonávať aktivity v teréne / návštevu terénu realizovať iba v prípade, ak majú pracovníci KC/NDC/NSSDR zabezpečené ochranné pomôcky.

Preventívne opatrenia pri poskytovaní činnosti

Odporúčaný postup v prípade kontaktovania zo strany prijímateľov sociálnej služby:
Ak ide o obavy z prebiehajúcej nákazy koronavírusom (vlastnej alebo člena domácnosti), tak je potrebné: 

Terénne:

 • Zamestnanci, ktorí vstupujú do komunity musia byť vybavení nevyhnutnými OOPP a bez príznakov ochorenia, v prípade osobnej komunikácie s prijímateľmi sociálnych služieb ich musia upovedomiť o povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest (napr. prostredníctvom tvárového rúška); 
 • Komunikovať (ak je to možné) s prijímateľom sociálnej služby telefonicky. 
 • Dodržiavať vzdialenosť medzi osobami minimálne 2 metre v teréne; 
 • Vyhýbať sa priestorom, kde je veľa ľudí; 

Ambulantne: 

 • Pred príchodom prijímateľa sociálnej služby na vytvorenom mieste urobiť skríning so zameraním na akútnu respiračnú infekciu, teplotu, kašeľ, dýchavicu, resp. overenie si, či v rodine nie je niekto s potvrdeným ochorením COVID-19 alebo nebol v úzkom kontakte s takým pacientom v posledných 14 dňoch alebo s cestovateľskou anamnézou člena domácnosti v rizikovej oblasti v posledných 14 dňoch; 
 • Ak je dôvodné podozrenie, že prijímateľ sociálnej služby má respiračnú infekciu s jedným z vyššie uvedených príznakov, bude mu vysvetlený nasledujúci postup a bude požiadaný aby počkal na príchod sanitky v oddelených priestoroch,
 • Dodržiavať vzdialenosť medzi osobami minimálne 2 metre; 
 • Vyhýbať sa priestorom, kde je veľa ľudí; 
 • V prípade odôvodneného podozrenia na infikovanie COVID-19 počas poskytovania sociálnej služby: 

Prijímateľ sociálnej služby musí byť bezodkladne izolovaný. Musí sa vyhnúť úzkemu a telesnému kontaktu s osobami, povrchmi alebo predmetmi, mať rúško alebo vreckovku, ktoré sú následne bezpečne zlikvidované.

 • Bezodkladne telefonicky kontaktovať príslušného lekára a príslušnú RÚVZ linku, prípadne byť nápomocný s telefonickým informovaním príslušných úradov pre určenie ďalšieho postupu; 
 • Je potrebné kontaktovať aj zástupcov obce/mesta o možnosti umiestniť takéhoto prijímateľa sociálnych služieb do nimi zriadených karanténnych miest slúžiacich na prevenciu pred šírením COVID-19, resp. o možnosti zabezpečiť testovanie takýchto prijímateľov sociálnych služieb;
 • Upokojiť prijímateľa sociálnej služby – poskytnúť mu podporu;
 • Poskytnúť prijímateľovi sociálnej služby telefonický kontakt na zamestnancov.