Pavel Hrica

programový riaditeľ, Nadácia Pontis

„Stačí nešťastná náhoda, nehoda, zlé okolnosti či naša vlastná slabosť a každý z nás sa zrazu môže ocitnúť na dne. Ak neexistuje žiadna záchranná sieť, pád môže byť až tragicky tvrdý. Vyspelosť spoločnosti sa meria jej prístupom k svojim najslabším a najzraniteľnejším členom. Z tohto hľadiska máme ešte k vyspelosti kus cesty pred sebou. Chýba u nás mnoho služieb, ktoré by pomáhali ľuďom v kríze zbrzdiť ich pád a vrátiť ich späť do normálneho života. Organizácie, ako je Vagus, aspoň čiastočne vypĺňajú túto medzeru. Zaslúžia si našu podporu.“

Ivan Ježík

Voices

„Všetci sa môžeme z rôznych dôvodov ocitnúť v zložitej situácii. Vtedy potrebujeme ohľaduplnú podporu druhých pri riešení praktických problémov, alebo pri hľadaní stratenej sebaúcty, zdravého sebavedomia a pocitu užitočnosti. Na dlhoročnú, poctivú a premyslenú prácu, ktorou OZ Vagus trezlivo pomáha ľuďom bez domova, sa pozerám s obdivom a uznaním.“

doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD.

dlhoročná expertka v oblasti sociálnej práce a vysokoškolského vzdelávania

“Zakladatelia OZ Vagus sú terénni sociálni pracovníci s niekoľkoročnou praxou, tvorivou a konštruktívnou fantáziou a dávajú dostatočnú profesionálnu aj morálnu záruku, že investovaná energia a financie sa efektívne využijú. A to aj do takej „ťažkej skupiny“, akými ľudia bez domova bezosporu sú.“

PhDr. Ladislav Vaska, PhD.

dlhoročný expert v oblasti sociálnej práce a vysokoškolského vzdelávania

“Z pohľadu zástupcu vysokej školy a človeka participujúceho na vysokoškolskej príprave sociálnych pracovníkov, veľmi pozitívne hodnotím existenciu občianskeho združenia Vagus z dvoch hľadísk. V prvom rade, je možné očakávať vysokú kvalitu poskytovaných služieb z dôvodu, že jeho zakladateľmi sú skúsení a erudovaní terénni sociálni pracovníci. Druhým, rovnako dôležitým hľadiskom, je vytvorenie vhodného priestoru pre odbornú prax študentov sociálnej práce, v ktorom sa môžu budúci sociálni pracovníci naučiť objavovať, identifikovať a využívať širokú paletu adekvátnych foriem a metód sociálnej práce s veľmi krehkou, náročnou, ale i profesionálne atraktívnou a inšpiratívnou skupinou sociálnej práce akými sú ľudia bez domova. Práve streetwork ako metóda sociálnej práce a konkrétna forma terénnej sociálnej práce dáva vysokoškolskej príprave sociálnych pracovníkov užitočný a praktický rozmer, ktoré vzdelávanie jednoznačne potrebuje. Spôsob, akým je streetwork v našich podmienkach realizovaný, môžeme považovať za nenahraditeľný pre zvýšenie kvality života ľudí – ľudí bez domova a preto programy občianskeho združenia Vagus považujem v praxi sociálnej práce za jedinečné.“

Mgr. Juraj Barát

riaditeľ Depaul Slovensko, n.o.

„OZ Vagus dopĺňa úlohu, ktorá je nevyhnutná v sieti organizácií v Bratislave pre prácu s ľuďmi bez domova. Aktívne spolupracuje pri analýze problematiky a prispieva k systémovému riešeniu, k tvorbe modelu riešenia bezdomovectva v Bratislave a na Slovensku podľa Zákona o sociálnych službách a podľa potreby zatiaľ zákonom neošetrených služieb. Pre mňa predstavujú spojenie profesionality, aktívnej sociálnej práce a ochoty budovať aj podporné teoretické pozadie sociálnych služieb v oblasti bezdomovectva.“

Mgr. Peter Kadlečík

sociálny pracovník, OZ Proti Prúdu (Nota Bene)

„OZ Vagus je aktuálne tvorené z ľudí ktorých dobre poznám ako kolegov (terénnych sociálnych pracovníkov). Sú to šikovní ľudia, so správnym akčným nábojom, ochotou a mnohokrát schopnosťou riešiť veci, ktoré sú na oko neriešiteľné. Veľkým bonusom je ich profesionalita a kvalita práce. Držím im palce, aby sa im podarilo realizovať terénny program pre ľudí bez domova, ktorý 5 rokov fungoval pod o.z. Proti Prúdu, ale kvôli finančným problémom organizácie musel skončiť.“