O nás

Terénny sociálny pracovník/čka v OZ VAGUS

Termín nástupu: 1.4 (alebo podľa dohody)

Platové podmienky: 1000€ brutto, nástupný plat

Kontaktná osoba: katarina.rosova@vagus.sk

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

ČO JE PROGRAM STREETWORK
- ľudia bez domova sú kontaktovaní priamo v prostredí, v ktorom žijú, mnohí klienti/ky nemajú možnosť využiť “kamenné sociálne služby“, či už z dôvodu nedostatku informácií, nedôvery k inštitúciám alebo iných bariér,
- program pracuje odborne a systematicky s ľuďmi bez domova v teréne, na celom území Bratislavy. Práca v teréne prebieha vždy vo dvojici.

CIELE STREETWORKU
- mapovať mesto a pravidelne navštevovať obývané lokality ľuďmi bez domova,
- spoznať špecifické potreby klientov a klientiek,
- znižovať riziká, ktoré život na ulici prináša,
- poskytovať odbornú pomoc s cieľom zlepšenia sociálnej situácie prostredníctvom sociálneho poradenstva

AKO PREBIEHA PRÁCA - služby sú rozdelené na denné a večerné
- Večerné služby prebiehajú 6x do týždňa, PON - SOB od 17.00 - 22.00. Počas služby, navštevujú terénni soc. pracovníci/čky, ľudí bez domova v prostredí v ktorom žijú.

- Denné služby prebiehajú 3x/týž. počas doobedých hodín. Jednotlivé potreby ľudí bez domova sú riešené v rámci individuálnych sociálnych asistencií počas dňa. 

- Sociálne služby, ktoré poskytujeme v teréne - sociálne poradenstvo, základné ošetrenie, krízová intervencia, sieťovanie na dostupné služby a sociálne asistencie.

- Pracovný čas zahŕňa večerné aj denné služby, rovnomerne rozdelené medzi kolegov/ne. Ostatný pracovný čas je venovaný vedeniu a stratégii riešenia konkrétnych sociálnych prípadov a potrebnej administratíve, tímovej porade na týždennej báze a mesačnej tímovej supervízii.

Zamestnanecké výhody, benefity

- Práca v rozvíjajúcej sa organizácii s moderným a profesionálnym prístupom,
- Intenzívna podpora v procese zaúčania sa,
- Vzdelávanie v rôznych oblastiach týkajúcich sa nie len náplne práce,
- Pravidelná supervízia, porady a lektorovaný teambuilding,
- Spolupráca s expertmi v rôznych oblastiach,
- Priateľský kolektív a partnerský prístup,
- Pravidelné mesačné "Firemné raňajky" a mini teambuildingy celého tímu,
- Možnosť požičať si vozidlo na súkromné účely,
- Možnosť dlhodobej spolupráce

Za podstatnú výhodu považujeme fakt, že prostredníctvom našich projektov ponúkame odbornú pomoc konkrétnym ľuďom s pozitívnym výsledkom. A to je pre nás dôležitá motivácia, vďaka ktorej vidíme vo svojej práci zmysel.

Prosíme Vás o zaslanie životopisu a motivačného listu na adresu - katarina.rosova@vagus.sk.
Následne Vás pozveme na osobný pohovor a po dôslednom zvážení si všetkých uchádzačov Vám dáme odpoveď na otázku či sme prijali práve Vás :)
Tešíme sa na stretnutie.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

sociálna práca

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Mierne pokročilý (B1)

Ostatné znalosti

Microsoft Windows - pokročilý

Vodičský preukaz

B

Pozícia je vhodná pre absolventa

Áno

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Pracovné zručnosti:
- Odborné skúsenosti v sociálnej práci
- Skúsenosti s cielovou skupinou ľudí bez domova 
- Skúsenosti z neziskového sektora 

Osobnostné predpoklady:
- Aktívny vodič/čka
- Spoľahlivosť, zodpovednosť a samostatnosť
- Odolnosť voči stresu
- Tímový hráč/ka
- Chuť učiť sa nové veci

Sociálny pracovník/čka v DOMCI - denné centrum

Termín nástupu: 1.4 (alebo podľa dohody)

Platové podmienky: 1000€ brutto, nástupný plat

Kontaktná osoba: petra.kollarova@vagus.sk

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Práca s ľuďmi bez domova v Dennom nízkoprahovom centre - DOMEC. Vytváranie prostredia, v ktorom sa ľudia bez domova budú cítiť dobre, tvorba voľnočasových aktivít, zapájanie klientov do upratovacích prác a zlepšovania okolitého prostredia.

HLAVNÁ NÁPLŇ PRÁCE - Sociálne poradenstvo 
- poskytovanie základných informácií,
- motivovanie človeka pre využitie ďalších služieb,
- pomoc pri vybavení si základných dokladov,
- poskytovanie informácií o sieti služieb a zariadení,
- sprostredkovanie liečby závislostí,
- poradenstvo zamerané na poskytovanie informácií ohľadom úradných systémov

POMOCNÉ ČINNOSTI 
- zabezpečenie prevádzky centra, v prípade potreby výdaj šatstva, stravy a hygienických potrieb, práca na ošetrovni

ADMINISTRATÍVA
- registrácia a evidencia ľudí bez domova,
- distribúcia ľudí na jednotlivé služby poskytované v centre,
- vedenie pracovného denníka

Súčasťou práce je tiež povinná účasť na poradách, skupinových a individuálnych supervíziách, pracovných skupinách a lektorovaných teambuidingoch.

Zamestnanecké výhody, benefity

- Práca v rozvíjajúcej sa organizácii s moderným a profesionálnym prístupom,
- Intenzívna podpora v procese zaúčania sa,
- Vzdelávanie v rôznych oblastiach týkajúcich sa nie len náplne práce,
- Priateľský kolektív a partnerský prístup,
- Priestor pre nápady najmä v oblasti voľnočasových aktivít, 
- Pravidelné medzi-programové raňajky,
- Pravidelné mini-teambuildingy celého tímu,
- Možný osobnostný rozvoj a profesný rast v rámci organizácie,
- Získanie praxe v práci so sociálnym klientom,
- Možnosť dlhodobej spolupráce,
- Možnosť požičať si vozidlo na súkromné účely

Za podstatnú výhodu považujeme fakt, že prostredníctvom našich projektov ponúkame odbornú pomoc konkrétnym ľuďom s pozitívnym výsledkom. A to je pre nás dôležitá motivácia, vďaka ktorej vidíme vo svojej práci zmysel.

Informácie o výberovom konaní

Prosíme Vás o zaslanie životopisu a motivačného listu na adresu - petra.kollarova@vagus.sk.
Vybraných uchádzačov/ky pozveme na osobný pohovor a po zvážení si všetkých kandidátov/tiek Vám dáme odpoveď na otázku či sme prijali práve Vás :)
Uchádzači/ky, ktorí nepriložia k životopisu aj motivačný list, budú automaticky vyradení z výberu.
Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

Sociálna práca

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Mierne pokročilý (B1)

Ostatné znalosti

Microsoft Windows - pokročilý

Vodičský preukaz

B

Pozícia je vhodná pre absolventa

Áno

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Výhodou je skúsenosť v práci so sociálnym klientom - ľuďmi bez domova

- Sociálne cítenie
- Komunikatívnosť a empatia
- Schopnosť riešiť stresové a krízové situácie
- Ochota učiť sa nové veci a otvorené myslenie
- Zodpovednosť, pracovitosť a samostatnosť
- Schopnosť pracovať v kolektíve
- Zapájanie sa do aktivít združenia
- Prinášanie vlastných nápadov

 

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon)v znení neskorších predpisov.

 

Príloha č. 4b

Vzor Oznamu o výberovom konaní

 

 

 

Implementačná agentúra

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
 

podporuje výkon

NDC : OZ Vagus

 

v rámci Národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni

(ITMS 2014+ 312041A136)
 

 

 

Poskytovateľ NDC OZ VAGUS:[1]  Račianska 78, 83102 Bratislava (adresa)

 

vyhlasuje výberové konanie na

 

jedno pracovné miesto pracovníka NDC OZ Vagus

jedno pracovné miesto odborného pracovníka NDC OZ Vagus

 

Výberové konanie sa uskutoční dňa 25/03/2019 o 12:00 hod. v priestoroch

 

NDC OZ Vagus, Mýtna 33, 811 07 Bratislava.

 

Záujemcovia o niektorú z uvedených pracovných pozícií môžu písomnú žiadosť o prijatie
do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu OZ VAGUS, Mýtna 33, 811 07 Bratislava. Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu, príp. ich kombináciu majú záujem.

 

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 20/03/2019. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

 

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania (v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza):

 • štruktúrovaný životopis uchádzača (CV) vo formáte Europass,
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť, resp. prax,
 • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo od organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov na osobitnom formulári (príloha Príručky č. 4a).

 

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu pracovník NDC sú:

Nižšie stredné odborné vzdelanie v zmysle § 16 ods. 4 písm. a). Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Ďalšie výberové kritériá na pozíciu pracovník NDC sú:

 • Skúsenosti v oblasti sociálnej práce, komunitnej práce, voľnočasových aktivít a pod. a/alebo absolvované vzdelávanie v príslušnej oblasti.
 • Znalosť slovenského jazyka.
 • Znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky, maďarsky a pod.).

Znalosť konkrétnej komunity a cieľovej skupiny (pobyt vo vylúčenej komunite/lokalite, jeho dĺžka a podobne).

 

 

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu odborný pracovník NDC sú:

V zmysle zákona č. 219/2014 o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 219/2014“) a to:

1. vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore sociálna práca v zmysle § 5 ods. 1 písm. b),

 

 alebo

 

2. odborné vzdelanie v oblasti sociálnej práce alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa alebo v študijných odboroch pedagogického zamerania, alebo má uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní rozhodnutím podľa osobitného predpisu v zmysle § 45 ods. 1, pokiaľ fyzická osoba k 1. januáru 2015 vykonáva pracovné činnosti, ktoré svojím charakterom zodpovedajú sociálnej práci podľa tohto zákona, v pracovno-právnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu a nespĺňa kvalifikačný predpoklad ustanovený v § 5 ods. 1 písm. b). 

V zmysle § 45 ods. 2 zákona č. 219/2014 u fyzickej osoby podľa odseku 1, ktorá preruší výkon pracovných činností podľa odseku 1, sa považuje kvalifikačný predpoklad ustanovený v § 5 ods. 1 za splnený, ak táto fyzická osoba preukáže splnenie podmienky vykonávania pracovných činností, ktoré svojím charakterom zodpovedajú sociálnej práci podľa tohto zákona, v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu písomným potvrdením zamestnávateľa, ktoré obsahuje meno, priezvisko, titul fyzickej osoby, potvrdenie splnenia tejto podmienky k 1. januáru 2015 a údaj o dĺžke vykonávania týchto pracovných činností. Zamestnávateľ je na požiadanie fyzickej osoby podľa prvej vety povinný vydať písomné potvrdenie podľa prvej vety.

 

 

Ďalšie výberové kritériá na pozíciu odborný pracovník NDC sú:

 • Znalosť slovenského jazyka.

 

V prípade, že na základe výberových kritérií komisia vyhodnotí viacerých uchádzačov ako vhodných na obsadzovanú pozíciu, komisia posudzuje doplňujúce výberové kritériá:

 • osobnostné predpoklady:  empatia; rešpekt k odlišnostiam; schopnosť zvládať náročné situácie, spojené s výkonom povolania; komunikačné zručnosti; schopnosť pracovať v tíme; schopnosť riešiť konflikty, motivácia pre prácu vo vylúčených komunitách/lokalitách a ďalšie,
 • skúsenosti v oblasti sociálnej práce, komunitnej práce, pedagogickej práce a pod.,
 • znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky, maďarský a podobne),
 • znalosť konkrétnej komunity a cieľovej skupiny (pobyt vo vylúčenej komunite/lokalite, jeho dĺžka a podobne),
 • práca s PC na základnej/užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Microsoft Excel, práca s internetom),
 • osobný záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike a pod.,
 • odporúčania a pracovné hodnotenia od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo od organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.

 

.

 

V prípade, že na základe výberových kritérií komisia vyhodnotí viacerých uchádzačov ako vhodných na obsadzovanú pozíciu, komisia posudzuje doplňujúce výberové kritériá:

 • osobnostné predpoklady:  empatia; rešpekt k odlišnostiam; schopnosť zvládať náročné situácie, spojené s výkonom povolania; schopnosť pracovať v tíme; schopnosť riešiť konflikty, motivácia pre prácu vo vylúčených komunitách/lokalitách a ďalšie.
 • záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike a pod.
 • odporúčania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo od organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.

Každý úspešný uchádzač na pozíciu pracovník NDC a odborný pracovník NDC, ktorého výberová komisia vyberie na výberovom konaní na uvedenú pozíciu, musí byť spôsobilý k právnym úkonom v plnom rozsahu a musí spĺňať podmienku bezúhonnosti. Splnenie tejto podmienky preukáže Poskytovateľovi predložením výpisu z registra trestov (nie staršieho ako tri mesiace)2.

 

Upozornenie: Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.

 

Miestom výkonu práce je (uveďte adresu): NDC OZ VAGUS, Mýtna 33, 811 07 Bratislava.

Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 1/4/2019.

Suma základnej zložky mzdy/platu (na účely Prílohy č. 4b Príručky sa tým rozumie základná hrubá mzda bez osobného ohodnotenia, príplatkov – pozn.) v zmysle § 41 ods. 10 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a § 62 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov:

 1. pre pozíciu odborného pracovníka je 850 € (slovom: osemstopädesiat eur);
 2. pre pozíciu pracovníka je 700 € (slovom: sedemsto eur);     

Charakteristika práce odborného pracovníka NDC:

Odborný pracovník zodpovedá za realizáciu odborných činností a aktivít NDC , ktoré sú prístupné pre celú obec/komunitu. Pomáha zvyšovať zručnosti ľudí na miestnej úrovni, podporuje a rozvíja ich osobnostné kompetencie a motiváciu k samostatnému riešeniu problémov, aktivizuje ich a posilňuje sebavedomie a zodpovednosť. Prispieva k zmierňovaniu napätí v komunite, je pripravený byť neformálnym mediátorom prípadných konfliktov. Svojou činnosťou sa snaží prispievať k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených, a to ako na individuálnej, tak aj na lokálnej úrovni.

 

Odborný pracovník vykonáva činnosti:

 • zodpovedá za realizáciu odborných činností, iných činností a aktivít NDC, ktoré sú prístupné pre obec/komunitu/klientov;
 • zisťuje a mapuje potreby komunity/ klientov v oblasti sociálnych služieb/ komunitného rozvoja, mapuje potenciál komunity/ klientov;
 • vyhľadáva klientov a potenciálnych prijímateľov sociálnych služieb;
 • pomáha zvyšovať zručnosti ľudí na miestnej úrovni, podporuje a rozvíja ich osobnostné kompetencie a motiváciu k samostatnému riešeniu problémov, aktivizuje ich a posilňuje ich sebavedomie a zodpovednosť;
 • prispieva k zmierňovaniu napätí v komunite, je pripravený byť neformálnym mediátorom prípadných konfliktov;
 • svojou činnosťou prispieva k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených, a to ako na individuálnej, tak aj na lokálnej úrovni;
 • posudzuje sociálnu situáciu klienta;
 • poskytuje základné informácie o možnostiach  riešenia problému a podľa potreby aj odporúča a sprostredkúva ďalšiu odbornú pomoc - základné sociálne poradenstvo, (v prípade kompetentnosti poskytuje aj špecializované poradenstvo);
 • poskytuje pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov (napr. pomoc pri spisovaní a podávaní písomných podaní a vypisovaní tlačív, pri písomnej komunikácii v úradnom styku, príprave dokumentácie a pri vybavovaní iných vecí v záujme klienta);
 • rozvíja sociálnu komunikáciu na základe rôznych metód sociálnej práce;
 • navrhuje a realizuje formy, metódy a postupy sociálnej práce s klientom a jeho rodinou;
 • napomáha sociálnej integrácii klienta do komunity;
 • vykonáva sociálnu prácu zameranú na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti klienta, najmä pri základných sociálnych aktivitách;
 • pripravuje podklady pre vypracovanie individuálneho rozvojového plánu klienta;
 • realizuje  odborné činnosti a iné činností v oblasti prípravy na školskú dochádzku a školské vyučovanie, preventívne aktivity a záujmovú činnosť, ako aj ďalších doplnkové služby, aktivity a činnosti;
 • vedie evidenciu o odborných činnostiach, iných činnostiach a aktivitách a evidenciu klientov
 • vyhodnocuje výsledky zrealizovaných odborných činností, iných činností a aktivít z hľadiska napĺňania cieľov  NDC a potrieb užívateľov;
 • zúčastňuje sa na pravidelných poradách zamestnancov;
 • vykonáva iné (doplnkové) činnosti, ktoré vyplynú z aktuálnych potrieb počas realizácie NP, najmä;

 

Charakteristika práce pracovníka NDC:

Pracovník asistuje odbornému pracovníkovi pri výkone jeho činnosti pod jeho metodickým vedením.

 

Pracovník vykonáva činnosti:

 • asistuje odbornému pracovníkovi pri výkone jeho činnosti podľa jeho pokynov a pod jeho metodickým vedením;
 • mapuje potreby cieľovej skupiny a navrhuje spôsoby riešenia;
 • vyhľadáva klientov a potenciálnych užívateľov služieb, aktivít a činností NDC;
 • vykonáva odborne nenáročné úkony predovšetkým pri práci s klientom;
 • vedie napr. voľno - časové aktivity pre deti a mládež, realizuje vybrané aktivity v rámci nízkoprahového programu, preventívne aktivity, vypomáha pri doučovaní, organizuje komunitné podujatia a aktivity;
 • zapája ďalších členov komunity, resp. obce do aktivít NDC;
 • ak je to potrebné, pomáha užívateľom služieb s tlmočením (z rómskeho, maďarského jazyka) pri komunikácií v rámci poskytovania odborných činností, iných činností a aktivít (napr. predškolský klub; komunitné aktivity);
 • vedie nevyhnutnú administratívu (týkajúcu sa napríklad pracovnej dokumentácie);
 • zúčastňuje sa na pravidelných poradách zamestnancov;
 • vykonáva iné činnosti, ktoré vyplynú z aktuálnych potrieb počas realizácie NP.

 

 

 

 

 

 

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon)v znení neskorších predpisov.

 

[1] Doplniť buď KC/ alebo NDC/alebo NSSDR do všetkých miest, kde sa nachádzajú nasledovné interpunkčné znamienka: ........