Integračný program


Integračný program

 

Integračný program bol do prvej polovice roka 2019 súčasťou denného nízkoprahového centra Domec. Potrebu vzniku samostatného Integračného centra sa podarilo naplniť ako priestorovo, tak i po obsahovej stránke. Dôvody pre ktoré bolo nutné realizovať tento krok boli multidimenzionálne. Jedným je Domec a navýšenie poradenského procesu a podpora personálnych kapacít. Druhou veľkou oblasťou pre oddelenie Integračného programu je tiež ideové nastavenie programu a jeho kľúčové piliere v budúcnosti ako centra na podporu bývania, zamestnávania a prevencie.

Vo Vaguse Integračný program vnímame ako logické vyústenie snahy nášho združenia o čo najefektívnejšiu prácu s ľuďmi bez domova a ukončovanie bez domov.

Orientáciou Integračného programu je dlhodobý proces podpory konkrétnych ľudí bez domova. Jedným z aspektov boli aj kapacitné dôvody zvyšujúceho sa počtu ľudí bez domova v nízkoprahovom centre prostredníctvom individuálneho prístupu sociálnych poradkýň a poradcov. Cieľom je nastaviť komplexnú sieť podpory, pričom pri riešení nepriaznivej sociálnej situácie menšieho počtu ľudí bez domova, vychádzame z princípov Housing First, podpory zamestnávania a budovania alebo obnovovania pracovných návykov.

Participácia ľudí bez domova v celom procese je prioritou. Hlavným cieľom Integračného programu je poskytovať dlhodobý, ucelený systém podpory v rámci riešenia otázok prevencie straty bývania a bezdomovectva ako sociálneho javu,  bývanie a zamestnávanie ľudí bez domova. Vďaka odčleneniu a prijatiu nových odborných pracovníkov sa zvýšili kapacity a možnosti v oblasti intenzívnej a dlhodobej podpory ľudí na ceste k zaradeniu sa späť do spoločnosti.

 

TRI PILIERE INTEGRAČNÉHO PROGRAMU

Bývanie

Ukazuje sa, že väčšina problémov, ktorými trpia ľudia bez domova vzniknú alebo sa prehĺbia až počas života na ulici. Práve tieto problémy ešte viac komplikujú potenciálny návrat jednotlivca do bežnej spoločnosti, keďže je nútený adaptovať sa na život bez domova so základným cieľom prežiť a prichádza tak o modely správania, ktoré sú typické pre bežných ľudí. Zahraničná prax ukazuje, že prvotné poskytnutie dlhodobého ubytovania pozitívne vplýva na schopnosť človeka resocializovať sa, prípadne nestratiť sociálne zručnosti nadobudnuté v bežnom živote.

Faktom je, že pre človeka bez domova je získať podnájom takmer nemožné. Preto sme v roku 2018 v spolupráci s Nadáciou Cvernovka zrekonštruovali tri samostatné izbové jednotky a následne ich prenajali ľuďom bez domova začlenených v rámci integračného programu. Ide o pilotný program občianskeho združenia. Toto bývanie je poskytované nájomníkom po dobu dvoch rokov. Ambíciou Integračného centra je v spolupráci s komunálnymi partnermi rozširovať ponuku bývania pre ľudí bez domova a prispieť tak k ukončovaniu bezdomovectva v Bratislave.


Viac sa dočítate o programe Housing Cverna tu 

 

Zamestnávanie

Zamestnávanie ľudí bez domova je dlhodobý proces. Ľudia bez domova sú jednou zo skupín obyvateľstva, ktorá znáša dôsledky sociálneho vylúčenia. V spoločnosti sa neraz stretnú s predsudkami, odsúdením a nepochopením. Pri začleňovaní týchto ľudí do pracovného procesu je nutné myslieť aj na častý výskyt patologických javov a multifaktoriálnosť bezdomovectva. Prácu a zamestnanie vnímame ako jeden z nástrojov na ukončovanie bezdomovectva. V októbri 2019 sme preto spustili v rámci kľúčových programov Integračného programu dva samostatné: Upracme si a Strategické partnerstvá.

 

Stručný opis programu “Upracme si”

Upratovací program s názvom Upracme si (Račko) sme začali vykonávať najskôr na Račianskom mýte a jeho okolí, v roku 2020 ho plánujeme rozšíriť na lokalitu Trnavského mýta. Upratovacie práce sa vykonávajú dvakrát týždenne, vždy v utorok a piatok počas dvoch hodín. Program pre konkrétneho človeka predstavuje pravidelnú, platenú pracovnú terapiu. Predpokladaná dĺžka trvania programu je 12 až 15 mesiacov, pričom účasť na programe je dobrovoľná a viazaná na dodržiavanie pravidiel programu. Jeho účelom je najmä podpora pracovných návykov, rozvoj pracovných zručností, pravidelný, aj keď nižší stabilný príjem, začleňovanie ľudí do väčšinovej spoločnosti, akceptácia pravidiel, osvojenie si alebo znovuvytvorenie pracovného režimu a sekundárne podpora scitlivovania verejnosti voči ľuďom bez domova, ktorí sa prostredníctvom práce vo verejnom priestore námestia v Bratislave stávajú aktívnym účastníkom komunitného života. Pre Integračný program “Upracme si” predstavuje príležitosť pre sociálnych poradcov spoznať konkrétnych ľudí ako pracovníkov/zamestnancov, prirodzeným spôsobom identifikovať ľudí s vyšším pracovným potenciálom a/alebo motiváciou. Upratovací program môže pre niektorých ľudí predstavovať “tréningové pracovisko” z ktorého plynule prejdú do klasického zamestnania na otvorenom trhu práce, či už v spolupráci s Integračným centrom (program Strategické partnerstvá) alebo samostatne.

 

Stručný opis programu “Strategické partnerstvá”

Poslaním občianskeho združenia Vagus je prispievať svojou činnosťou k zvyšovaniu a stabilizácii kvality života ľudí bez domova, podieľať sa na tvorbe koncepčných prístupov k cieľovej skupine a vytvárať nové štandardy v práci s ľuďmi bez domova. Motivácia a chuť pracovať na sebe je to, čo prinášajú. Pri práci na dosiahnutí a udržaní cieľov potrebujeme práve zamestnávateľov a manažérov. Zachovanie a podpora hodnoty jednotlivca prostredníctvom aktívneho zapájania bez zamestnávateľov s otvorenou mysľou nie je možná.

 

Kto je strategický partner?

● Niekto, kto sa rozhodne dať možnosť pracovať vo svojej firme či organizácii ľuďom bez domova. ● Niekto, kto rozumie, že do partnerstva v práci vchádza nie len so svojím zamestnancom ale i s nami, odbornými pracovníkmi Vagusu. ● Niekto, kto by rád prispel k spoločenskej zmene a pomáhal búrať bariéry či predsudky, ktoré sa spájajú s ľuďmi bez domova. ● A predovšetkým, je to človek, ktorému osud ľudí bez domova nie je ľahostajný. 

Čo prinášame do strategického partnerstva?

● Vzdelávanie a prípravu ľudí bez domova pri vstupe na trh práce. ● Poradenstvo počas celého procesu - od zaškolenia, cez zmenu druhu alebo formy pracovného pomeru, po jeho ukončenie, - ako pre zamestnávateľa, tak i zamestnanca. ● Supervízne sprevádzanie ľudí z Vagusu priamo na pracovisku alebo externe za účelom zvyšovania spokojnosti zamestnávateľa. ● Otvorenú komunikáciu, pravidelné získavanie spätnej väzby a konzultácie pre zamestnávateľa. ● Jasne stanovené pravidlá, odbornosť a ľudskosť. 

 

Prevencia a terénna sociálna práca

Súčasťou Integračného programu je aj terénna sociálna práca s ľuďmi, ktorí sa najviac približujú procesu komplexnej integrácie do spoločnosti. Ide o intenzívnu sociálnu prácu z hľadiska frekvencie kontaktu a tiež o mieru pomáhajúceho vzťahu ľudí bez domova s pracovníkom/-čkou. Spolupracujú najmä so svojim kľúčovým pracovníkom, s ktorým sú v kontakte podľa aktuálnej potreby, ale najčastejšie 1x do týždňa. Ide o prácu s menším počtom ľudí, avšak s vyššou mierou potreby podpory. Títo vybraní ľudia sú špecifickí komplexom rôznych finančných, vzťahových, zdravotných či vzťahových problémov, ktoré sa spoločne usilujeme usporiadať a postupne pragmaticky vyriešiť. Rešpektujeme pri tom tempo, individualitu a ašpirácie jednotlivca. Z hľadiska výkonu práce, je tu potenciál pre vyšší počet asistencii či sprevádzania ľudí  do ďalších inštitúcií s cieľom komplexného riešenia situácie. 

Cieľom tejto služby je intenzívna podpora ľudí s relatívne stabilnou vyššou mierou motivácie k uskutočneniu životných zmien a riešeniu problémov, ktoré nevedia vyriešiť bez intenzívnej podpory a pomáhajúceho stabilného vzťahu s odborným pracovníkom. Vychádzame pritom z presvedčenia a našej skúsenosti, že vďaka pomáhajúcemu vzťahu a podpore, dokážu ľudia prekonať problémy, ktoré by sami pokladali za neprekonateľné či neriešiteľné. My sa usilujeme podporovať ich vlastné vnútorné i vonkajšie zdroje, aby prekážky dokázali prekonať pomocou vlastných síl a schopností. Aby sme vedeli zabezpečiť potrebnú kvalitu služby, na jedného kľúčového sociálneho poradcu pripadá cca 5 ľudí, s ktorými je v kontakte aspoň 1x do týždňa, ideálne na 50 min. (obvyklý rozsah 30 - 120 minút) poradenského rozhovoru.

Terénna služba v rámci Integračného centra v r. 2019 vznikla z pôvodnej myšlienky, že je vhodné intenzívne pracovať s ľuďmi už aj predtým, než vstúpia do integrácie cez  bývanie či pracovný proces. Preto sme vytvorili pozíciu sociálneho poradcu ako kľúčového pracovníka pre niekoľko ľudí, ktorých sme vytipovali spomedzi ďalších programov OZ Vagus. Ľudia boli vybraní najmä na základe toho, že sme pri práci s nimi dlhodobo vnímali vyššiu potrebu intenzívnejšej spolupráce. Konkrétne, jednalo sa o potrebu pomáhajúceho vzťahu, individuálne plánovanie, vysoká frekvencia stretnutí a asistencii, či celkovo veľmi komplikovaná životná situácia.