Pripravili sme praktický manuál, ako riešiť dlžoby na zdravotnom či sociálnom poistení, u operátora alebo dopravnej spoločnosti, ktorej sme nezaplatili pokutu za jazdu na čierno. Tento blog je druhou časťou trojdielnej minisérie týkajúcej sa práve dlhov.

Prečo by sme mali dbať na vyriešenie dlhu na zdravotnom poistení

Ak máme viacero dlhov, medzi ktorými je aj ten na zdravotnom poistení, sociálna poradkyňa Karin Štrofová ho odporúča riešiť ako prvý: „Vyriešenie dlhu na zdravotnom poistení by mala byť pre nás prvoradá priorita, pretože inak máme nárok len na neodkladnú zdravotnú starostlivosť v ohrození života. Ak dostaneme infarkt, samozrejme že k nám domov príde sanitka. Ak však budeme mať vysokú teplotu a kašeľ, žiaden lekár či lekárka nás nemusí s dlhom ošetriť či liečiť. Lekár/ka vyhodnotí či sa jedná o život ohrozujúci stav alebo nie. Týka sa to aj predpisovania liekov i na chronické a dlhodobé ochorenia. Okrem toho, že nebudeme mať potrebné lieky a liečbu, nemusí nám vystaviť ani PN-ku. Ľudia sa tak ocitajú v dileme, či chorobu pretrpieť v robote, alebo byť na neplatenom voľne. Ešte horšie však je, že pôvodne banálne ochorenie môže neliečením vyústiť do závažných zdravotných problémov.”

S dlhom na zdravotnom poistení nemá človek nárok na ambulantnú zdravotnú starostlivosť u obvodného lekára či lekárky, ani u špecialistu či špecialistky. Nemá tiež nárok na preventívne prehliadky a ani bolesti zubov nie sú život ohrozujúci prípad, no môžu vyústiť do neznesiteľného stavu. V prípade úrazu je to veľmi individuálne. Okrem toho nám v prípade poskytnutia neodkladnej zdravotnej starostlivosti následne dajú preplatiť všetky úkony, čo ľuďom bez dlhu nehrozí. Po zadaní rodného čísla zdravotný personál hneď vidí, ak je tam dlh, a doslova nemá na výber.

Aké sú možnosti riešenia dlhu na zdravotnom poistení

Na Slovensku máme tri zdravotné poistovne a každá poisťovňa má iné pravidlá:
Všeobecná zdravotná poisťovňa (štátna poisťovňa):

 • zdravotná poisťovňa v prípade dlhu môže na vyžiadanie poskytnúť splátkový kalendár
 • poisťovňa má na rozhodnutie 30 dní
 • splátkový kalendár sa žiada elektronicky alebo osobne na pobočke
 • odporúča sa riešiť tento dlh osobne, pretože sa dá opýtať na rôzne výnimky, ktoré sa v elektronickom formulári vyklikať nedajú
 • po žiadosti o splátkový kalendár treba do 15-tich dní zaplatiť 40 % dlžnej sumy
 • pokiaľ tento obnos financií nemáme, odporúča sa najskôr ich získať (našetrením, požičaním od blízkej osoby a pod.) a až potom požiadať o splátkový kalendár
 • po uhradení 40 % z dlžnej sumy nám poisťovňa vystaví 12 mesačných splátok, do ktorých sa rozdelí zvyšných 60 % z dlžnej sumy
 • v prípade spomínaných výnimiek môžeme zaplatiť naraz aj menej, ako spomínaných 40 % z dlžnej sumy, aj preto sa oplatí ísť na pobočku osobne a čo najdetailnejšie vysvetliť dôvody, ktoré viedli k dlhu
  príklad: ak dlžím poisťovni 1 000 eur, po vyžiadaní splátkového kalendára musím zaplatiť 40 %, teda 400 eur, zvyšných 600 eur mi rozdelia na 12 mesiacov tak, že každý mesiac budem platiť 50 eur

Dôvera (súkromná poisťovňa):

 • zdravotná poisťovňa môže na vyžiadanie poskytnúť splátkový kalendár v prípade dlhu, ktorý je vyšší ako 300 eur (ak je dlh do 300 eur, poisťovňa očakáva, že ho dlžník či dlžníčka splatí naraz)
 • poisťovňa má na rozhodnutie 30 dní
 • po žiadosti o splátkový kalendár treba do 3 dní zaplatiť isté percento dlžnej sumy (tzv. nultá splátka), následne je splátkový kalendár považovaný za platný
 • rovnako sa odporúča najskôr tento obnos peňazí získať vopred, až potom požiadať o splátkový kalendár
 • následne poisťovňa vystaví 12 mesačný splátkový kalendár, pričom každá mesačná splátka musí byť vyššia ako je suma 50 eur
 • pokiaľ mal dlžník či dlžníčka už v minulosti vybavený splátkový kalendár, ktorý táto osoba neplatila, musí naraz zaplatiť 50 % z dlžnej sumy
 • táto poisťovňa väčšinou nerobí na svojich pobočkách výnimku, pri nej je naopak lepšie komunikovať poštou/elektronicky

Union (súkromná poisťovňa)

 • zdravotná poisťovňa môže na vyžiadanie poskytnúť splátkový kalendár v prípade dlhu, ktorý je vyšší ako 100 eur (ak je dlh do 100 eur, poisťovňa očakáva, že ho dlžník či dlžníčka splatí naraz)
 • poisťovňa má na rozhodnutie 30 dní
 • po žiadosti o splátkový kalendár treba do 5 dní zaplatiť 20 % dlžnej sumy, následne začína platiť splátkový kalendár
 • rovnako sa odporúča najskôr tento obnos peňazí získať vopred, až potom požiadať o splátkový kalendár
 • o počte mesiacov, počas ktorých sa spláca dlh a o výške mesačných splátok rozhoduje výška dlhu
 • ak je dlh vo výške od 100 eur do 500 eur, rozráta sa medzi 4 splátky
 • ak je dlh vo výške od 500 eur do 1 000 eur, rozráta sa medzi 8 splátok
 • ak je dlh vyšší ako 1 000 eur, rozdelí sa na 12 splátok
 • každá splátka musí byť vyššia ako 20 eur

Opísané situácie sa týkajú len dlhov, ktoré nemajú exekučný titul. Pokiaľ už poisťovňa vymáha dlh prostredníctvom exekútora, nie je možné riešiť s ňou splátkový kalendár. V takomto prípade sa totiž už dohadujeme priamo s exekútorom.

Prečo by sme mali dbať na vyriešenie dlhu na sociálnom poistení

Podľa sociálnej poradkyne Karin Štrofovej ľudia neraz nemajú motiváciu riešiť dlh na sociálnom poistení, pretože sa ich jeho vplyv nemusí dlho dotýkať. Zatiaľ čo pri dlhu na zdravotnom poistení nemáme prístup k zdravotnej starostlivosti, pri sociálnom poistení nemusíme vplyv dlžobu pociťovať aj roky. Takéto nazeranie na vec však vytvára dva problémy. Prvý je, že dlh nám neustále narastá, pretože sa zvyšuje o pokutu z nesplácania dlhu. Pôvodne nízky dlh sa tak rokmi môže vyšplhať do čiastky, ktorá môže byť skutočne nesplatiteľná. Druhý je, že s najväčšou pravdepodobnosťou budeme skôr či neskôr potrebovať istý typ dávky od štátu (napr. nemocenskú či materskú dávku, dávku v nezamestnanosti alebo starobný, invalidný či vdovský dôchodok). S dlhom na sociálnom poistení na žiadne z týchto dávok nemáme nárok.

Aké sú možnosti riešenia dlhu na sociálnom poistení

Sociálne poistenie rieši len štátna Sociálna poisťovňa. Dlh najčastejšie vzniká troma spôsobmi:

 1. Každá nezamestnaná osoba má povinnosť evidovať sa na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie. V takomto prípade za danú osobu platí poistenie štát. Pokiaľ sa však nezamestnaná osoba na úrade práce nezaeviduje, musí poistenie platiť sama. Ak tak neurobí, vzniká jej dlh.
 2. Živnostníci a živnostníci si musia platiť poistenie sami, ak tak nerobia, vzniká im dlh.
 3. Ak je osoba riadne zamestnaná, no zamestnávateľ ju nezaevidoval do Sociálnej poisťovne a/alebo za ňu neplatí odvody, vzniká tejto osobe dlh.

Aké sú možnosti riešenia prvých dvoch prípadov:

 • sociálna poisťovňa môže v prípade dlhu na vyžiadanie poskytnúť splátkový kalendár
 • poisťovňa má na rozhodnutie 30 dní
 • splátkový kalendár sa žiada elektronicky alebo osobne na hociktorej pobočke
 • odporúča sa riešiť tento dlh osobne, pretože sa dá vysvetliť dôvody neplatenia a čo najlepšie nastaviť splátkový kalendár na základe individuálnej dohody
 • pri dlhu na sociálnom poistení netreba vopred uhradiť žiadne percento z dlhu, ako je to pri dlhu na zdravotnom poistení
 • počet splátok a ich výška sa nastavuje individuálne, najdlhšie sa však spláca 24 mesiacov (pri zdravotnom poistení je to maximálne 12 mesiacov)

Podobne ako pri zdravotnom poistení, aj možnosti riešenia tohto dlhu sa týkajú len situácií, ktoré nemajú exekučný titul. Pokiaľ už poisťovňa vymáha dlh prostredníctvom exekútora, nie je možné riešiť s ňou splátkový kalendár. V takomto prípade sa totiž už dohadujeme priamo s exekútorom. Všetky ďalšie dôležité informácie sú uvedené v tejto časti webu Sociálnej poisťovne.

Prečo by sme mali dbať na vyriešenie dlhu u mobilného operátora

Pokiaľ človek nezaplatí faktúru za paušál, väčšinou operátor po mesiaci vypne možnosť volať a písať SMS. Človek tak môže dvihnúť telefón, ak mu niekto volá. Zavolať môže len na tiesňovú linku, nikde inde. Následne po ďalšom mesiaci je číslo deaktivované úplne. Tieto neuhradené faktúry budú následne súčasťou dlhu, ktorý tak narastá. Každé neplatenie dlhu, aj to u operátora, môže viesť k exekúcii.

Aké sú možnosti riešenia dlhu u mobilného operátora

Pokiaľ človek vie, že nebude schopný hradiť si paušál, odporúča sa ísť hneď na pobočku operátora, oznámiť túto skutočnosť a dohodnúť sa napr. na rozdelení splátok. Je tomu tak preto, že deaktivovanie služieb po nezaplatení faktúry za paušál neznamená zrušenie viazanosti. Môže sa stať, že človek má napríklad viazanosť do konca roka, no ak mu číslo deaktivujú v septembri za neplatenie faktúr od júna, operátor očakáva uhradenie faktúr od júna do decembra.

 • každý operátor má podmienky riešenia dlhu rôzne, informácie sú v zmluve k paušálu
 • odporúča sa ísť čo najskôr osobne na pobočku, operátori sa radi dohodnú na riešení dlhu, pretože ich primárny záujem je dostať peniaze, ktoré im patria
 • u operátorov je možné vybaviť si splátkový kalendár, netreba vopred hradiť žiadnu časť z dlžnej sumy, ako je to napr. pri dlhu na zdravotnom poistení.

Aj možnosti riešenia tohto dlhu sa týkajú len situácií, ktoré nemajú exekučný titul. Pokiaľ už operátor vymáha dlh prostredníctvom exekútora, nie je možné riešiť situáciu splátkovým kalendár. V takomto prípade sa totiž už dohadujeme priamo s exekútorom.

Prečo by sme mali dbať na vyriešenie dlhu z nezaplatenia pokuty dopravnému podniku

Pokiaľ človek nezaplatí pokutu kvôli jazde bez platného lístka, môže v prvom rade na to ľahko zabudnúť, lebo dopravný podnik o tejto informácii rok nekomunikuje. Navyšuje sa tak penále z nezaplatenia pokuty. Časom dopravný podnik podstúpi vymáhanie dlhu vymáhateľskej firme a tá v prípade nezaplatenia exekútorskému úradu, kde sú už riešenia náročnejšie. Preto sa oplatí zaplatiť takúto pokutu hneď, ako človek môže.

Aké sú možnosti riešenia dlhu v dopravnom podniku

 • každý dopravný podnik má iné podmienky, v prípade toho bratislavského je splatnosť pokuty 1 rok, počas neho však nabieha penále za nezaplatenie pokuty a tak sa celková suma zvyšuje
 • po uplynutí 365 dní od nezaplatenia prvej pokuty podstupuje dopravný podnik túto záležitosť vymáhateľskej firme, s ktorou má zmluvu a s ktorou sa dohaduje už náročnejšie
 • najlepšia možnosť je preto zaplatiť pokutu dopravnému podniku do roka
 • pokiaľ osoba nemá financie, môže dopravný podnik požiadať o splátkový kalendár
 • situáciu sa dá riešiť online, ale odporúča sa ísť na pobočku dopravného podniku a riešiť pokutu a jej neplatenie osobne

Prečítali ste si druhú časť trojdielnej minisérie, ktorú publikuje mimovládka Vagus na tému dlhov. V prvej časti sme písali o tom, ako sa rozprávať s blízkymi, ktorí majú finančné ťažkosti a motivovať ich k riešeniu. V tretej časti rozpovieme príbeh pána Karola, ktorému sa podarilo dostať z vysokých dlhov aj z ulice.

OZ Vagus pomáha ukončovať bezdomovectvo v Bratislave a podáva pomocnú ruku tým, ktorým strata bezpečného domova ešte len hrozí. Podporte poskytovanie sociálneho poradenstva v oblasti dlhov pre ľudí, ktorí žijú v extrémnej chudobe. Darujte teraz. Ďakujeme.